• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  “ท่วมได้...ออกแบบได้” 

หนังสือ “ท่วมได้... ออกแบบได้” เล่าเรื่องราวกระบวนการทำงานบนพื้นฐานของการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking ของ TCDC ก่อนจะมาเป็น 10 ผลงานต้นแบบที่ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิง ออกแบบว่ามีวิธีคิดและกระบวนการอย่างไร ตลอดจนบทสัมภาษณ์เจ้าของผลงานถึงแนวคิดในการออกแบบผลงานต้นแบบทั้ง 10 ชิ้น พร้อมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อและผลิตใช้จริงต่อไป

Published
: 2015
Publisher
: TCDC
Category
Language
: -
Page
: 200
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
100 
245 
“ท่วมได้...ออกแบบได้” 
300 
200 
520 
หนังสือ “ท่วมได้... ออกแบบได้” เล่าเรื่องราวกระบวนการทำงานบนพื้นฐานของการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking ของ TCDC ก่อนจะมาเป็น 10 ผลงานต้นแบบที่ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการใช้ชีวิตในช่วงน้ำท่วมอย่างยั่งยืน หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิง ออกแบบว่ามีวิธีคิดและกระบวนการอย่างไร ตลอดจนบทสัมภาษณ์เจ้าของผลงานถึงแนวคิดในการออกแบบผลงานต้นแบบทั้ง 10 ชิ้น พร้อมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการนำไปพัฒนาต่อและผลิตใช้จริงต่อไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.