• |
  • |
  • |

Main Menu | Book Detail

  DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป

Published
: 2015
Publisher
: TCDC
Category
Language
: -
Page
: 56
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
100 
245 
DAMU: ศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ 
300 
56 
520 
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้จากโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม มูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่ ได้แก่ 1) รั้วกั้นไหล่ทางหรือถนน และแบบจำลองผลิตภัณฑ์ปูพื้น Skate Ramp ที่ใช้วัสดุไม้ประกอบพลาสติก ประเภท Impact-absorbed Wood Plastic Material ในการผลิต ซึ่งวัสดุชนิดนี้มีการวิจัยกระบวนการและผลิตมาจากเส้นใยจากเศษไม้ยางพารา 2) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวนที่ผลิตจากผืนผ้าไม่ถักทอจากเส้นใยใบสับปะรด ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเส้นใยสับปะรดมาผสมกับฝ้ายและทอเป็นผืนผ้า แต่ยังไม่มีการรายงานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำเส้นใยไปผลิตเป็นวัสดุอื่นๆ 3) ผลิตภัณฑ์คอมโพสิทชีวภาพที่อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ รูปทรงสามมิติต่างๆ ได้แก่ ชามดูรีเฟกซ์ (ชามก้นลึกปากบาน) ชามใบบัวขนาดเล็ก (ชามก้นตื้น) ชั้นวางรูปตัวยู จากกากขิง กากเก็กฮวย เศษไม้ยางพารา และมีการพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยการผลิตอัดขึ้นรูปเป็น Wall Tile จากกากขิง เส้นใยยูคาลิปตัส และเศษไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการวิจัยย่อยเหล่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จ ในเรื่องการศึกษาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างสรรค์วัสดุชนิดใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ ใช้เศษเหลือทางการเกษตรให้มีประโยชน์ต่อไป 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.