• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หิน /ชุติมา เวทการ, และคณะ. 

Call No. : วพ. ช617
Author : ชุติมา เวทการ.
Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Published : -
Category : -
Page : 1 เล่ม (หน้าไม่ต่อเนื่อง) : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010000222
On shelf
มิวเซียมลำปาง
2
000010000242
On shelf
มิวเซียมลำปาง
Rating
MARC Information
041 
tha 
050 
245 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาศิลปศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานที่วัดไหล่หิน / ชุติมา เวทการ, และคณะ 
260 
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
260 
กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
300 
1 เล่ม (หน้าไม่ต่อเนื่อง) : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม 
710 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
Collection 
วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.