• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  จีนมุ่งลงใต้อินเดียมุ่งตะวันออก :อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัตน์ /เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศิวพล ละอองสกุล. 

Call No. : DS33.4 อ73 2556
Author : เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).,2556.
Published : -
Category : -
Page : 115 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010007114
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
245 
จีนมุ่งลงใต้อินเดียมุ่งตะวันออก : อาเซียนตอนบนในยุคบูรพาภิวัตน์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศิวพล ละอองสกุล 
260 
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)., 2556 
260 
กรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส).,2556. 
300 
115 หน้า : แผนที่ ; 21 ซม 
505 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- อาเซียนตอนบน : พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย -- ความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ : จีน อินเดีย และอาเซียนตอนบน -- การเคลื่อนลงใต้ของจีนในอดีต -- ยุทธศาสตร์การมุ่งลงใต้ของจีนในปัจจุบัน -- จีนให้ความสำคัญกับพม่าเป็นพิเศษ -- ลาว เวียดนามและกัมพูชากับยุทธศาสตร์มุ่งลงใต้ของจีน -- ยุทธซาสตร์มุ่งสู่ตะวันออกของอินเดีย -- ยุทธศาสตร์ของสหรัฐ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นต่ออาเซียน -- ประเทศไทยควรทำอะไรบ้าง 
651 
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- จีน 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.