• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

หนังสือรวมพระราชสาส์นระหว่างกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคที่ 19 โดยเขียนโต้ตอบพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2479-2480 (นับพุทธศักราชแบบเก่า) เช่น หนังสือในหอหลวงและหอสมุดพระวชิรญาณ กรณีการลักลอบคัดสำเนาหนังสือจากหอหลวงของ ก.ส.ร. กุหลาบ เล่าเรื่องเที่ยวเมืองพม่าเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของอังกฤษในพม่า และยังมีการกล่าวถึงการจัดงานศพของเจ้านายคนต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของพระเมรุในงานเชิงช่างทางศิลปกรรม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพระพุทธรูปสำคัญๆองค์ต่างๆในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น พระบาง และพระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น

Published
: 2015
Publisher
: Museum of Siam
Category
: -
Language
: -
Page
: 138
Rating
:

Available
Out of library shelf!

MARC Information
100 
245 
สาส์นสมเด็จ ลายพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
300 
138 
520 
หนังสือรวมพระราชสาส์นระหว่างกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคที่ 19 โดยเขียนโต้ตอบพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2479-2480 (นับพุทธศักราชแบบเก่า) เช่น หนังสือในหอหลวงและหอสมุดพระวชิรญาณ กรณีการลักลอบคัดสำเนาหนังสือจากหอหลวงของ ก.ส.ร. กุหลาบ เล่าเรื่องเที่ยวเมืองพม่าเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของอังกฤษในพม่า และยังมีการกล่าวถึงการจัดงานศพของเจ้านายคนต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของพระเมรุในงานเชิงช่างทางศิลปกรรม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพระพุทธรูปสำคัญๆองค์ต่างๆในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น พระบาง และพระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.