• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

Call No. : HD4300.55 ค36 2550
Author : คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Publisher : กรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ,2550.
Published : -
Category : -
Page : 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010006144
On shelf
Rating
MARC Information
110 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
245 
บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย : เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
260 
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2550 
300 
208 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม 
710 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.