• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ผู้หญิง : การทำงาน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรมแรงงาน (Labour Culture Center) ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (Thai Labour Campaign) เมื่อปี พ.ศ. 2553 นำเสนอเรื่องราวของ “ผู้หญิง” ในมิติด้านการทำงาน มิติด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้อ่านทั่วไป โดยคาดหวังว่าจะสร้างความแตกต่างจากรูปแบบของสิ่งพิมพ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือหนังสือวิชาการซึ่งมีเนื้อหาที่ “หนัก” จนเกินไป แต่ทั้งนี้เราก็จะไม่ละทิ้งพันธะกิจขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานดังที่เราถูกจัดวางตำแหน่งแห่งหนให้เป็นอยู่ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ จึงจะเป็นการตัดสลับระหว่างเรื่องหนักๆ ในประเด็นความเป็นไปของเรื่องสิทธิสตรี ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง (ในบางเรื่อง ของผู้หญิงบางส่วน) ความยากลำบากของผู้หญิง (ส่วนใหญ่) ในการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม-โลกาภิวัตน์ ผู้หญิงกับพัฒนาการด้านสิทธิทางการเมือง ผู้หญิงกับการต่อสู้ทางการเมือง (กระแสรอง) รวมถึง “เทรนด์” ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างด้านประชากรและสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่มีมากขึ้น (ถึงแม้จะยังไม่มากที่สุด) อย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้ประเด็นเรื่องเดินทางสู่ความเสมอภาคชายหญิง เมื่อทบทวนจากประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มันอาจจะดูไม่ได้สวยงามโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ดูหดหู่สิ้นหวังจนทำให้เราหยุดก้าวไปสู่อนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม.

Published
: 2015
Publisher
: คนทำงาน
Category
Language
: -
Page
: 110
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 
ผู้หญิง : การทำงาน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
300 
110 
520 
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศูนย์วัฒนธรรมแรงงาน (Labour Culture Center) ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย (Thai Labour Campaign) เมื่อปี พ.ศ. 2553 นำเสนอเรื่องราวของ “ผู้หญิง” ในมิติด้านการทำงาน มิติด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่มีเนื้อหาสำหรับกลุ่มผู้อ่านทั่วไป โดยคาดหวังว่าจะสร้างความแตกต่างจากรูปแบบของสิ่งพิมพ์ขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือหนังสือวิชาการซึ่งมีเนื้อหาที่ “หนัก” จนเกินไป แต่ทั้งนี้เราก็จะไม่ละทิ้งพันธะกิจขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานดังที่เราถูกจัดวางตำแหน่งแห่งหนให้เป็นอยู่ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่ จึงจะเป็นการตัดสลับระหว่างเรื่องหนักๆ ในประเด็นความเป็นไปของเรื่องสิทธิสตรี ทั้งเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้หญิง (ในบางเรื่อง ของผู้หญิงบางส่วน) ความยากลำบากของผู้หญิง (ส่วนใหญ่) ในการดำเนินชีวิตภายใต้ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม-โลกาภิวัตน์ ผู้หญิงกับพัฒนาการด้านสิทธิทางการเมือง ผู้หญิงกับการต่อสู้ทางการเมือง (กระแสรอง) รวมถึง “เทรนด์” ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากโครงสร้างด้านประชากรและสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงที่มีมากขึ้น (ถึงแม้จะยังไม่มากที่สุด) อย่างในปัจจุบัน ทั้งนี้ประเด็นเรื่องเดินทางสู่ความเสมอภาคชายหญิง เมื่อทบทวนจากประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มันอาจจะดูไม่ได้สวยงามโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ดูหดหู่สิ้นหวังจนทำให้เราหยุดก้าวไปสู่อนาคตของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม. 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.