• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  โดยเสด็จพระราชกุศล ออกพระเมรุพระศพ 
 

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จัดทำเนื่องในงานโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึงประวัติโดยย่อ การบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ กำหนดการออกพระเมรุพระศพ หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา จำนวนพระสงฆ์ในพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ บัญชีพระสงฆ์ เครื่องสังเค็ต ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ รายงาการหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล รายการปูชนียวัตถุอนุสรณ์ และคณะศรัทธาถวายทุนในการหล่อพระรูปเหมือนเท่าพระองค์จริง 5 องค์

Published
: 2015
Publisher
: Museum of Siam
Category
: -
Language
: -
Page
: 398
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
โดยเสด็จพระราชกุศล ออกพระเมรุพระศพ 
300 
398 
520 
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จัดทำเนื่องในงานโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึงประวัติโดยย่อ การบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ กำหนดการออกพระเมรุพระศพ หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา จำนวนพระสงฆ์ในพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ บัญชีพระสงฆ์ เครื่องสังเค็ต ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ รายงาการหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล รายการปูชนียวัตถุอนุสรณ์ และคณะศรัทธาถวายทุนในการหล่อพระรูปเหมือนเท่าพระองค์จริง 5 องค์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.