• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  สำเนารายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ 

จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นางเชย วิฏฐารวินิจฉัย ผู้เป็นมารดาของภริยาของพระยาอรรถศาสตร์โสภณ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ.๒๔๘๒ รายงานนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางไปยังต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ของกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่กับความเจริญของสหรัฐอเมริกาในท้องที่หรือเมืองต่างๆ เช่น นิวยอร์ก บอสตัน และวอชิงตันดีซี ประกอบกับธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการทูต ในช่วงเวลาดังกล่าว และยังมีข้อความที่แสดงถึงการรำพรรณถึงท้องถิ่นภูมิประเทศ ซึ่งเข้ากันกับอุปนิสัยของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนางเชย วิฏฐารวินิจฉัย ผู้ซึ่งใฝ่รู้และชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

Published
: 2016
Publisher
: N/A
Category
: -
Language
: -
Page
: 460
Rating
:

Available
Only 3 more copies!

MARC Information
245 
สำเนารายงานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ 
300 
460 
520 
จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกในการฌาปนกิจศพ นางเชย วิฏฐารวินิจฉัย ผู้เป็นมารดาของภริยาของพระยาอรรถศาสตร์โสภณ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ.๒๔๘๒ รายงานนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางไปยังต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ของกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่กับความเจริญของสหรัฐอเมริกาในท้องที่หรือเมืองต่างๆ เช่น นิวยอร์ก บอสตัน และวอชิงตันดีซี ประกอบกับธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการทูต ในช่วงเวลาดังกล่าว และยังมีข้อความที่แสดงถึงการรำพรรณถึงท้องถิ่นภูมิประเทศ ซึ่งเข้ากันกับอุปนิสัยของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนางเชย วิฏฐารวินิจฉัย ผู้ซึ่งใฝ่รู้และชอบเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.