• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 เรื่องตำนานเมืองระนอง 

บรรยายถึงตำนานเมืองระนองในสมัยโบราณ อาชีพราษฎรและการตั้งเจ้าภาษีแร่ดีบุก การยกเมืองระนองขึ้นเป็นเมืองจัตวา วิธีการปกครองหัวเมืองในสมัยนั้น ภาษีผลประโยชน์และการประมูลภาษี การตั้งข้าหลวงตรวจรับส่งเงินหลวง การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสำเนาตราตั้งผู้ปกครองเมืองระนอง และลำดับวงศ์สกุล ณ ระนอง

Published
: 2016
Publisher
: N/A
Category
: -
Language
: -
Page
: 207
Rating
:

Available
Only 3 more copies!

MARC Information
245 
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 50 เรื่องตำนานเมืองระนอง 
300 
207 
520 
บรรยายถึงตำนานเมืองระนองในสมัยโบราณ อาชีพราษฎรและการตั้งเจ้าภาษีแร่ดีบุก การยกเมืองระนองขึ้นเป็นเมืองจัตวา วิธีการปกครองหัวเมืองในสมัยนั้น ภาษีผลประโยชน์และการประมูลภาษี การตั้งข้าหลวงตรวจรับส่งเงินหลวง การรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสำเนาตราตั้งผู้ปกครองเมืองระนอง และลำดับวงศ์สกุล ณ ระนอง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.