• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ๑๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐ 
 

การนับพุทธศักราชของไทยเริ่มนับจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมาแล้ว 1 ปี ซึ่งใน พ.ศ. 2500 จะครบ 25 พุทธศตวรรษจึงมีการจัดงานฉลองขึ้น มีการสร้างพุทธมณฑล การดำเนินงานต่างเกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑล เช่น การเจรจาจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง การวางผัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเตรียมงานฉลองต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณท้องสนามหลวง การจัดทำพระเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุน ในหนังสือยังอธิบายถึงความหมายและหลักการสำคัญของศาสนาพุทธ การจัดงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานสำคัญ 15 แห่ง

Published
: 2016
Publisher
: N/A
Category
: -
Language
: -
Page
: 238
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
245 
งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ๑๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๐ 
300 
238 
520 
การนับพุทธศักราชของไทยเริ่มนับจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมาแล้ว 1 ปี ซึ่งใน พ.ศ. 2500 จะครบ 25 พุทธศตวรรษจึงมีการจัดงานฉลองขึ้น มีการสร้างพุทธมณฑล การดำเนินงานต่างเกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑล เช่น การเจรจาจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง การวางผัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเตรียมงานฉลองต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณท้องสนามหลวง การจัดทำพระเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุน ในหนังสือยังอธิบายถึงความหมายและหลักการสำคัญของศาสนาพุทธ การจัดงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานสำคัญ 15 แห่ง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.