• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ ฯ = Journal of the historical society. 

บทความวิชาการของนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัยไล่มาจนถึงยุคสมัยของราชวงศ์จักรีและนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งในเรื่องการติดต่อค้าขาย การเจรจาทำสนธิสัญญา กรณีพิพาทต่างๆ รวมไปถึงมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทยซึ่งมีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ.

Call No. : DS575 ส46 2554
Author : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Publisher : -
Published : 2016
Category : -
Page : 254 หน้า.
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010007351
On shelf
Rating
MARC Information
245 
วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ ฯ = Journal of the historical society. 
246 
Journal of the historical society 
260 
กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2548-. 
300 
254 หน้า. 
520 
บทความวิชาการของนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัยไล่มาจนถึงยุคสมัยของราชวงศ์จักรีและนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งในเรื่องการติดต่อค้าขาย การเจรจาทำสนธิสัญญา กรณีพิพาทต่างๆ รวมไปถึงมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศไทยซึ่งมีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ. 
710 
สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
999 
ห้องคลังความรู้NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.