• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เรือนไทย : ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรม Traditional house : a local wisdom in Thai architecture 

หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้ของสถาปัตยกรรม เรือนไทยตั้งแต่อดีต เป็นความเป็นมาของเรือนไทย ประกอบไปด้วย เช่น โครงสร้างของเรือนไทยภาคกลาง, เรือนล้านนา, เรือนอีสาน, เรือนไทยมุสลิม, เรือนขนมปังขิง, เรือนไทยโบราณมีกี่แบบ, ทำไหมเรือนไทยจึงเย็น, เรือนไทยเดิมเก่าแก่แค่ไหน, ทำไหมเรือนไทยต้องยกพื้นสูงและมีหลังคาแหลม และยังมีเกร็ดความรู้ รูปโครงสร้างเรือนไทย ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งเล่ม

Published
: 2016
Publisher
: N/A
Category
Language
: -
Page
: 28
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
245 
เรือนไทย : ภูมิปัญญาแห่งสถาปัตยกรรม Traditional house : a local wisdom in Thai architecture 
300 
28 
520 
หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้ของสถาปัตยกรรม เรือนไทยตั้งแต่อดีต เป็นความเป็นมาของเรือนไทย ประกอบไปด้วย เช่น โครงสร้างของเรือนไทยภาคกลาง, เรือนล้านนา, เรือนอีสาน, เรือนไทยมุสลิม, เรือนขนมปังขิง, เรือนไทยโบราณมีกี่แบบ, ทำไหมเรือนไทยจึงเย็น, เรือนไทยเดิมเก่าแก่แค่ไหน, ทำไหมเรือนไทยต้องยกพื้นสูงและมีหลังคาแหลม และยังมีเกร็ดความรู้ รูปโครงสร้างเรือนไทย ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งเล่ม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.