• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ชาย หญิง สิ่งสมมุติ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ 

สูจิบัตรเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่จัดขึ้นภายในนิทรรศการ ชาย หญิง สิ่งสมมติ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศที่จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งนำเอาประวัติศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางเพศนำมาแสดงให้เห็นในมุมกว้าง อีกทั้งยังจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชนแสดงให้เห็นในรายละเอียดของชีวิตที่ดำเนินไปภายใต้โครงสร้าง เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้รับรู้ถึงความหลากหลายบนวิถีชีวิตทีแตกต่างกันออกไป และได้รับความเข้าใจเรื่องเพศในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

Published
: 2018
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 52 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย 
245 
ชาย หญิง สิ่งสมมุติ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ 
300 
52 หน้า 
520 
สูจิบัตรเล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่จัดขึ้นภายในนิทรรศการ ชาย หญิง สิ่งสมมติ ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศที่จัดขึ้นโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติซึ่งนำเอาประวัติศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางเพศนำมาแสดงให้เห็นในมุมกว้าง อีกทั้งยังจัดแสดงเรื่องราวและข้าวของจากปัจเจกชนแสดงให้เห็นในรายละเอียดของชีวิตที่ดำเนินไปภายใต้โครงสร้าง เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้รับรู้ถึงความหลากหลายบนวิถีชีวิตทีแตกต่างกันออกไป และได้รับความเข้าใจเรื่องเพศในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.