• |
  • |
  • |

Main Menu | Book Detail

  การอนุรักษ์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 

หนังสือเรื่องการอนุรักษ์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) กล่าวถึงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพื่อที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1 โดยจะให้ความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านการศึกษาทางวิชาการ

Published
: 2018
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 240 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย 
245 
การอนุรักษ์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
300 
240 หน้า 
520 
หนังสือเรื่องการอนุรักษ์อาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) กล่าวถึงโครงการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) เพื่อที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งที่ 1 โดยจะให้ความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านการศึกษาทางวิชาการ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.