• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

หนังสือเล่มนี้นำเสนอภูมิหลัง และบทบาทความสำคัญของผ้ายกในฐานะสื่อสะท้อนพัฒนาการทางสังคมไทย ความหมายของลวดลาย เทคนิคและกระบวนการทอ การอนุรักษ์และดูแลรักษาผ้ายก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเครื่องแสดงออกถึงพลังและอำนาจของสถาบันการปกครอง รวมถึงการกำหนดบทบาทและสถานภาพของผู้คนในสังคม

Published
: 2018
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 160 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ไทย 
245 
ผ้ายก 
300 
160 หน้า 
520 
หนังสือเล่มนี้นำเสนอภูมิหลัง และบทบาทความสำคัญของผ้ายกในฐานะสื่อสะท้อนพัฒนาการทางสังคมไทย ความหมายของลวดลาย เทคนิคและกระบวนการทอ การอนุรักษ์และดูแลรักษาผ้ายก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเครื่องแสดงออกถึงพลังและอำนาจของสถาบันการปกครอง รวมถึงการกำหนดบทบาทและสถานภาพของผู้คนในสังคม 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.