• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน 

หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องชุมชนด้านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้าที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน เป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน

Published
: 2019
Publisher
: กรุงเทพฯ :สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สพร. ,.
Category
Language
: ภาษาไทย
Page
: 256 หน้า
Rating
:

Available
Unlimited

MARC Information
041 
ภาษาไทย 
050 
2561 
245 
เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน 
300 
256 หน้า 
520 
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องชุมชนด้านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้าที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน เป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.