• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองในราชอาณาจักรสยาม = Benjarong wares and gilded motifs in Siam Kingdom /ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่บรรดาเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการทั่วประเทศ ให้ราษฎรเหล่านั้นได้มีอาชีพ ทั้งยังเป็นกานอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมๆกับกานพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย ในโอกาสนี้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จึงได้จัดทำหนังสือ “เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองในราชอาณาจักรสยาม” ขึ้น โดนรวบรวมเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายเครื่องเบญจรงค์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน.

Call No. : NK4156.6.ก1 .ศ66 2558.
Author : ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 2 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008126
On shelf
2
000010008127
On shelf
Rating
MARC Information
020 
9786169145134. 
041 
tha 
245 
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองในราชอาณาจักรสยาม = Benjarong wares and gilded motifs in Siam Kingdom / ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 
260 
กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558. 
300 
2 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. 
520 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพให้แก่บรรดาเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการทั่วประเทศ ให้ราษฎรเหล่านั้นได้มีอาชีพ ทั้งยังเป็นกานอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมๆกับกานพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย ในโอกาสนี้ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จึงได้จัดทำหนังสือ “เครื่องเบญจรงค์และลายน้ำทองในราชอาณาจักรสยาม” ขึ้น โดนรวบรวมเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ในการศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายเครื่องเบญจรงค์ไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน. 
710 
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. 
Collection 
หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาอังกฤษ 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI. 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.