• |
  • |
  • |

Main Menu | Book Detail

  The Eagle& The Elephant : Thai-American relation since 1833. 

ภายในเล่มจะแบ่งเป็นสองตอนโดยตอนแรกจะเป็นเรื่อง จากอดีต พ.ศ.2376-2488 เล่าถึงความสัมพันธ์ไทย-อเมริกันในระยะเริ่มแรก มิชชันรีอเมริกันที่เข้ามาในประเทศไทยยุคแรกๆ สนธิสัญญาไทย-อเมริกัน ฉบับแรก ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทยขอเมริกา พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นต้น ตอนที่ 2 เป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ พ.ศ.2488-2518 เล่าถึงการประกาศสันติภาพ ความสัมพันธ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กำเนิดองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การ ส.ป.อ.) ความเปลี่ยนแปลงด้านผู้นำ เป็นต้น.

Call No. : DS575.5.U6 L7701 2009
Author : กระทรวงการต่างประเทศ.
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 173p. : ill.col ; 26.1x26.1
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008515
On shelf
2
000010008516
On shelf
Rating
MARC Information
020 
9780976439127 
041 
tha 
245 
The Eagle& The Elephant : Thai-American relation since 1833. 
260 
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์ 2009. 
300 
173p. : ill.col ; 26.1x26.1 
520 
ภายในเล่มจะแบ่งเป็นสองตอนโดยตอนแรกจะเป็นเรื่อง จากอดีต พ.ศ.2376-2488 เล่าถึงความสัมพันธ์ไทย-อเมริกันในระยะเริ่มแรก มิชชันรีอเมริกันที่เข้ามาในประเทศไทยยุคแรกๆ สนธิสัญญาไทย-อเมริกัน ฉบับแรก ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ไทยขอเมริกา พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นต้น ตอนที่ 2 เป็นเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ พ.ศ.2488-2518 เล่าถึงการประกาศสันติภาพ ความสัมพันธ์หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กำเนิดองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การ ส.ป.อ.) ความเปลี่ยนแปลงด้านผู้นำ เป็นต้น. 
650 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
999 
Knowledge center NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.