• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน. 

หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งสิบประเทศ เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแง่มุมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ทั้งยังรวมถึงเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการเดินทางไปในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆอีกด้วย.

Call No. : DS521 .อ79 2557
Author : กรมประชาสัมพันธ์
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : 159 หน้า ภาพสีประกอบ 21ซ.ม.
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008572
On shelf
Rating
MARC Information
041 
tha 
110 
กรมประชาสัมพันธ์ 
245 
Our ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน. 
246 
รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน 
260 
กรุงเทพฯ : 2557. 
300 
159 หน้า ภาพสีประกอบ 21ซ.ม. 
520 
หนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งสิบประเทศ เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแง่มุมทางด้านสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ทั้งยังรวมถึงเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการเดินทางไปในประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นๆอีกด้วย. 
651 
กลุ่มประเทศอาเซียน. 
651 
กัมพูชา. 
651 
อินโดนีเซีย. 
651 
ลาว. 
651 
มาเลเซีย. 
651 
พม่า. 
651 
ฟิลิปปินส์. 
651 
สิงคโปร์. 
651 
ไทย. 
651 
เวียดนาม. 
651 
บรูไน. 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.