• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ บรรณาธิการ. 

งานเขียนเกี่ยวกับตลาดในบริบทของสังคมไทยผ่านการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของตลาดไปในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเมือง ไปจนถึงเรื่องราวพหุวัฒนธรรมอย่างตลาดของชาวมอญพลัดถิ่น ทั้งนี้งานเขียนชิ้นนี้ยังสอดแทรกด้วยเรื่องราวของตลาดในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามอีกด้วย.

Call No. : HF5475.ท9 ต46 2549
Author : สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Publisher : -
Published : 2019
Category : -
Page : -
Language : tha
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008570
On shelf
Rating
MARC Information
020 
9749414799 
041 
tha 
245 
ตลาดในชีวิต ชีวิตในตลาด สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ บรรณาธิการ. 
260 
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549. 
520 
งานเขียนเกี่ยวกับตลาดในบริบทของสังคมไทยผ่านการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของตลาดไปในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเมือง ไปจนถึงเรื่องราวพหุวัฒนธรรมอย่างตลาดของชาวมอญพลัดถิ่น ทั้งนี้งานเขียนชิ้นนี้ยังสอดแทรกด้วยเรื่องราวของตลาดในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามอีกด้วย. 
651 
ไทย ความเป็นอยู่และประเพณี. 
710 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 
Collection 
หนังสือภาษาไทย 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.