• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :การสร้างอัตลักษณ์เมืองไทยและชั้นของชาวสยาม 

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพยายาม "กำหนด" สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของคน "ชั้น" ต่างๆ ในเมืองไทย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ที่คนแต่ละชั้นรับรู้ตนเอง และเป็นที่รับรู้ของคนชั้นอื่น ได้แก่ อัตลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ข้า ราชการ ราษฎร ผู้หญิง พ่อค้าและพระสงฆ์ เพื่อให้คนแต่ละ "ชั้น" เหล่านี้ "ให้ทำการต่างกันตามความสามารถของบุคคลต่างชั้นต่างจำพวก เพื่อให้ได้ผลดีอย่างยิ่งแก่บ้านเมือง" หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความคิดกระแสหลักที่ครอบงำสังคมไทย ตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีส่วนสำคัญในการสถาปนาขึ้น พระดำริสำคัญหลายประการของพระองค์ได้รับการสืบทอดโดยปัญญาชนรุ่นหลัง แม้ว่าพระดำริอีกหลายประการจะได้รับการละเลยหรือได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมที่เปลี่ยนไป...(จากปกหลัง)

Published
: 2019
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 352 หน้า
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
050 
2549 
245 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ :การสร้างอัตลักษณ์เมืองไทยและชั้นของชาวสยาม 
260 
มติชน 
300 
352 หน้า 
520 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพยายาม "กำหนด" สถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของคน "ชั้น" ต่างๆ ในเมืองไทย เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ที่คนแต่ละชั้นรับรู้ตนเอง และเป็นที่รับรู้ของคนชั้นอื่น ได้แก่ อัตลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ข้า ราชการ ราษฎร ผู้หญิง พ่อค้าและพระสงฆ์ เพื่อให้คนแต่ละ "ชั้น" เหล่านี้ "ให้ทำการต่างกันตามความสามารถของบุคคลต่างชั้นต่างจำพวก เพื่อให้ได้ผลดีอย่างยิ่งแก่บ้านเมือง" หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นความคิดกระแสหลักที่ครอบงำสังคมไทย ตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีส่วนสำคัญในการสถาปนาขึ้น พระดำริสำคัญหลายประการของพระองค์ได้รับการสืบทอดโดยปัญญาชนรุ่นหลัง แม้ว่าพระดำริอีกหลายประการจะได้รับการละเลยหรือได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมที่เปลี่ยนไป...(จากปกหลัง) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.