• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  การเมือง 

เรื่องทั้งหมดเน้นความสำคัญที่ภาพประกอบและการอ้างอิงหลักฐานใหม่เป็นหลัก อันเป็นนโยบายกรเขียนสารคดีของผู้เขียนมาตั้งแต่ต้น ถ้าไม่พบรูปภาพที่ถูกใจสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือไม่สามารถล้วงลึกถึงลูกถึงคนแล้ว จะไม่สามารถชุบชีวิตเรื่องที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพ จนได้อรรถรสถึงเพียงนี้ การสืบหาที่มาของเรื่องโดยพิสดารทำให้ต้องเดินทางไปไกลถึงสถานที่เกิดเหตุในหลายประเทศ รวมถึงอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เขมร ลาว เวียดนามและเมืองจีน เพื่อเจาะถึงแหล่งข้อมูลชั้นต้นของที่มาทั้งหมด และได้พยายามนำบรรยากาศ แม้กระทั่งความรู้สึกของสิ่งที่พบเก่า-ใหม่ มาเก็บไว้ในตอนต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถพบได้ เช่นกันในหนังสือเล่มนี้...(จากคำนำของผู้เขียน)

Published
: 2019
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 354 หน้า
Rating
:

Available
Only 2 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
050 
2551 
245 
การเมือง 
260 
มติชน 
300 
354 หน้า 
520 
เรื่องทั้งหมดเน้นความสำคัญที่ภาพประกอบและการอ้างอิงหลักฐานใหม่เป็นหลัก อันเป็นนโยบายกรเขียนสารคดีของผู้เขียนมาตั้งแต่ต้น ถ้าไม่พบรูปภาพที่ถูกใจสอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือไม่สามารถล้วงลึกถึงลูกถึงคนแล้ว จะไม่สามารถชุบชีวิตเรื่องที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพ จนได้อรรถรสถึงเพียงนี้ การสืบหาที่มาของเรื่องโดยพิสดารทำให้ต้องเดินทางไปไกลถึงสถานที่เกิดเหตุในหลายประเทศ รวมถึงอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เขมร ลาว เวียดนามและเมืองจีน เพื่อเจาะถึงแหล่งข้อมูลชั้นต้นของที่มาทั้งหมด และได้พยายามนำบรรยากาศ แม้กระทั่งความรู้สึกของสิ่งที่พบเก่า-ใหม่ มาเก็บไว้ในตอนต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถพบได้ เช่นกันในหนังสือเล่มนี้...(จากคำนำของผู้เขียน) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.