• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  มาคิอาเวลลี การเมืองของเจ้าผู้ปกครอง 

เมื่อเข้าสู่ช่วงการเมืองไทยสมัยใหม่ อิทธิพลสำคัญที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยคือความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีผลต่อการกระทำและการต่อสู้ทางการเมือง (political actions and struggles) การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในการที่จะเข้าใจถึงอุดมการณ์ทางการเมือง (political ideologies) รวมถึงการกระทำและการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มมีอิทธิพลตะวันตกและความเป็นสมัยใหม่เข้ามาสู่สยามตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและในหนังสือเล่มนี้ของ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน โจทย์ของเขาก็คือ มาคิอาเวลลี...(จากคำนำเสนอ ไชยันต์ ไชยพร)

Published
: 2019
Publisher
: N/A
Category
Language
: ไทย
Page
: 346 หน้า
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
041 
ไทย 
050 
2562 
245 
มาคิอาเวลลี การเมืองของเจ้าผู้ปกครอง 
260 
มติชน 
300 
346 หน้า 
520 
เมื่อเข้าสู่ช่วงการเมืองไทยสมัยใหม่ อิทธิพลสำคัญที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยคือความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีผลต่อการกระทำและการต่อสู้ทางการเมือง (political actions and struggles) การศึกษาอิทธิพลความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นในการที่จะเข้าใจถึงอุดมการณ์ทางการเมือง (political ideologies) รวมถึงการกระทำและการต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตั้งแต่เริ่มมีอิทธิพลตะวันตกและความเป็นสมัยใหม่เข้ามาสู่สยามตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและในหนังสือเล่มนี้ของ ดร.กานต์ บุณยะกาญจน โจทย์ของเขาก็คือ มาคิอาเวลลี...(จากคำนำเสนอ ไชยันต์ ไชยพร) 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.