• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส / บรรณาธิการ : สุภางค์ จันทวานิช...[และคนอื่นๆ] 

หนังสือรวมบทความชื่อ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส มีสองเล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประมาณ 10-11 บทความ เนื้อหามีทั้งด้าน ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ หนังสือ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่านร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน...(คำนำคณะบรรณาธิการ)

Call No. : HN700.55.ก8 ป43 2562
Author : สุภางค์ จันทวานิช.
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : -
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008867
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00639cam##2200193ua#4500 
001 
b00005913 
003 
NDMI 
005 
20200911025352.3 
008 
200911b th ## #000 0#tha## 
245 
ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส / บรรณาธิการ : สุภางค์ จันทวานิช...[และคนอื่นๆ] 
260 
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2562 
520 
หนังสือรวมบทความชื่อ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส มีสองเล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ประมาณ 10-11 บทความ เนื้อหามีทั้งด้าน ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กฎหมาย มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ หนังสือ ประเทศไทยในความคิดของเมธีวิจัยอาวุโส เป็นการประมวลผลงานวิชาการของเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ที่ชวนให้ผู้อ่านร่วมกันมองอนาคตของประเทศไทยผ่านเลนส์ของเมธีวิจัยอาวุโส และเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนทางความคิด อันจะนำไปสู่การออกแบบและสร้างสถาปัตยกรรมของสังคมไทยในอนาคตร่วมกัน...(คำนำคณะบรรณาธิการ) 
651 
ไทย -- ภาวะสังคม 
710 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.