• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book Detail

  นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 

เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ของชุดกษัตริย์ศึกษา สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ไม่เพียงแต่เข้าไป “อ่าน” รายงานการประชุมสภาหรือกรรมาธิการ เพื่อให้เห็นการอภิปรายและไม่อภิปรายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆตลอดเวลา 75 ปี (2475-2550) สมชายยังชี้ให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่การปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475 มาจนถึงปัจจุบัน และถึงแม้ว่าการศึกษาของหนังสือเล่มนี้จะจบลงที่รัฐธรรมนูญ 2550 แต่โดยทิศทางแล้วก็จะเห็นว่าไม่แปลกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะมีเนื้อหาออกมาดังที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน.

Call No. : KPT2070 ส239 2561
Author : สมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Publisher : -
Published : 2020
Category : -
Page : -
Language : -
Link : -

No.
Barcode
Status
Location
1
000010008943
On shelf
Rating
MARC Information
000 
00655cam##2200193ua#4500 
001 
b00005955 
003 
NDMI 
005 
20201208045138.5 
008 
201208b th ## #000 0#tha## 
020 
9786167667737 
245 
นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 / สมชาย ปรีชาศิลปกุล. 
260 
นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561. 
520 
เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ของชุดกษัตริย์ศึกษา สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ไม่เพียงแต่เข้าไป “อ่าน” รายงานการประชุมสภาหรือกรรมาธิการ เพื่อให้เห็นการอภิปรายและไม่อภิปรายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆตลอดเวลา 75 ปี (2475-2550) สมชายยังชี้ให้เห็นการต่อสู้ทางการเมืองมาตั้งแต่การปฏิวัติสยาม 24 มิถุนายน 2475 มาจนถึงปัจจุบัน และถึงแม้ว่าการศึกษาของหนังสือเล่มนี้จะจบลงที่รัฐธรรมนูญ 2550 แต่โดยทิศทางแล้วก็จะเห็นว่าไม่แปลกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จะมีเนื้อหาออกมาดังที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน. 
999 
ห้องคลังความรู้ NDMI 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.