• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book

  • View :
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
เป็นเรื่องของชนชาติไทยแต่โบราณ โดยศึกษาว่า ถิ่นกำเนิดของคนไทย อยู่ที่ใด มีการอธิบายถึงความหมายของคำว่า “ชนชาติ”หรือ“ชนชาติไทย” และแนวคิดทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ เช่น ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต หรือถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะต่างๆในอินโดนีเซีย เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวคิดและข้อสันนิษฐานที่ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปใดที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องที่สุดถึงถิ่นกำเนิดที่แท้จริงของชนชาติไทย
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
นำเสนอผลผลิตที่สร้างขึ้นจากความคิดของคนไทย ผ่านกรณีศึกษาใน 4 ภูมิภาค ซึ่งพบเห็นได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังรวมไปถึงการคิดแก้ปัญหาความขาดแคลนในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการประดิษฐ์เพื่อแสดงความเชื่อและความศรัทธา ทั้งหมดได้รับการคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นสินค้าและบริการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นนักสร้างสรรค์ของคนไทยอย่างแท้จริง
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
เป็นประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของสองบุคคลชื่อดังของยุค นั้นว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญอะไรขึ้นบ้าง เช่น คดีพระปรีชากลการ มโหฬารงารสร้างทางการเมือง ข่าวดังเมืองสยาม ลามไปโผล่อเมริกา เรื่องเศร้าอันมืดมนในสยาม การประหารชีวิตพระปรีชา คนเก่งรุ่นแรกที่ฝรั่งยอมรับหรือคลื่นลูกใหม่ของพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัดดงหวาย ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ตำแหน่ง ที่ตั้ง การเดินทาง ประวัติชุมชน การวางผังวัด เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส สถาปัตยกรรมต่างๆ วิหารพระนอน วิหารสร้างใหม่ ประติมากรรมสวยงาม หลักการบูรณะโบราณสถาน เป็นต้น โดยผู้เขียนได้ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ที่ตั้ง ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ของเมืองพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาไปจนถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ และศิลปะงานประติมากรรม งานจิตรกรรม งานประณีตศิลป์ งานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นๆ มีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาอย่างชัดเจน และเนื้อหาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ประกอบด้วยประวัติการสร้างของพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง และโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ได้แก่ เครื่องทอง กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ และเครื่องทอง กรุวัดมหาธาตุ
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
เป็นการรวบรวมนำเอกสารและบทสัมภาษณ์คนเก่าคนแก่ มาประมวลและนำเสนอ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเมืองกรุงเทพฯ ในอดีต ที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งชุมชนที่มีเรื่องราวเล่าขาน ประวัติความเป็นมาอย่างมากมาย ให้ความรู้สึกเป็น “มหานครอมรรัตนโกสินทร์” เรียงลำดับจากย่านเก่ากลางเมือง แล้วขยายออกไปสู่ชานเมือง และรวบรวมเรื่องที่มีสถานที่อยู่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน เพื่อให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ก่อนความเป็นนครแห่งเทพจะมลายไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนในปัจจุบัน
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ได้ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 51 ปี รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ของพิพิธภัณฑสถาน พระราชดำรัสด้านประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์มรดกของชาติ เหตุการณ์สำคัญในการบูรณะโบราณสถานเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา(ที่ตั้ง ประวัติ เหตุการณ์สำคัญ การดำเนินงาน วิกฤตการณ์ครั้งสำคัญ เป็นต้น) และลำดับเหตุการณ์สำคัญของการเข้าเยี่ยมชมของพระบรมวงศานุวงศ์
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
นำเสนอเรื่องราว ในระดับที่เป็น “อารยะ” ของแหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัวให้คนไทยได้รับรู้และชื่นชม ทั้งอารยะที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต และอารยะที่เกิดขึ้นในการวิจัยและพัฒนา รวมไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณบ้านบัว ภายในเล่มมีแผนที่หรือรูปภาพประกอบเนื้อหา และมีเนื้อหาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ การทำมาหากินของชาวบ้าน ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมชุมชน โบราณคดีชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และความประทับใจของฅนที่เคยไปบ้านบัว
Author : -
Publishing Date : Feb 08, 2018
จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดโพธิ์และจารึกวัดโพธิ์ ความรู้เกี่ยวกับวัดโพธิ์ แผนการดำเนินงานสำรวจและจัดทำทะเบียน และการอนุรักษ์ เผยแพร่จารึกวัดโพธิ์ เพื่อให้เห็นถึงคุณค่า ความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาของไทย และเป็นเกียรติภูมิของชาติสืบต่อไป
Author : -
Publishing Date : Jan 26, 2018
จัดทำขึ้นในวาระเกษียณอายุราชการของคณาจารย์ที่มีคุณูปการต่อภาควิชาภาควิชาโบราณคดีทั้งสี่ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทางโบราณคดีเฉพาะด้านที่ปัจจุบันคงหาผู้เทียบเคียงได้ยาก หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโบราณคดีเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญพรรณ เจริญพร, ผู้ช่วยศาตราจารย์ มยุรี วีระประเสริฐ, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรี สาริกบุตร
Author : -
Publishing Date : Jan 26, 2018
นำเสนอบันทึกเหตุการณ์การส่งทหารไทย ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ ทวีปยุโรป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งทรงได้ตัดสินพระทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนี ออสเตรีย – ฮังการี และเข้าร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 ทางราชการได้จัดส่งกองทหารอาสาไปร่วมรบในทวีปยุโรป ประกอบด้วยทหารบกรถยนต์ กองบินทหารบก และ 1 หมวดพยาบาล อีกทั้งยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกศึกษาของทหารไทยก่อนเข้าสู่ยุทธภูมิ การปฏิบัติการในแนวรบ ผลของการรบ จนกระทั่งทหารไทยเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสงครามยุติลง หนังสือดังกล่าวยังได้รวบรวมแผนที่ และภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย
Author : เอกชัย โควาวิสารัช
Publishing Date : Jan 26, 2018
ผู้เขียนได้ใช้ความรู้หลากหลายสาขาวิชา คือ แพทยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มาประสานกันแล้วเรียบเรียงออกเป็นภาษาที่อ่านง่าย แต่ก็ไม่ทิ้งหลักฐานและข้อมูลทางวิชาการคุณค่าของหนังสือมิใช่มีจำเพาะแต่ความรู้ทางการแพทย์โรคนานาชนิด แต่ยังสะท้อนในอดีตของสังคมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยที่การแพทย์สมัยใหม่ยังมาไม่ถึง