• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book

  • View :
Author : -
Publishing Date : Sep 20, 2019
Author : กรมไปรษณีย์โทรเลข.
Publishing Date : Jul 03, 2019
เป็นหนังสือภาพที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการไปรษณีย์โทรคมนาคมของไทย ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพเป็นไทม์ไลน์.
Author : เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
Publishing Date : Jul 03, 2019
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวและประวัติของบุคคลในราชนิกุลบุนนาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสามท่านดังนี้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์.
Author : เบ็ญจวรรณ สุนทรากูล.
Publishing Date : Jul 03, 2019
เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยตามลำดับมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบบเรียน ระบบการศึกษา และการเรียนภาษาไทยในสมัยนั้นอีกด้วย.
Author : ธนาคารแห่งประเทศไทย.
Publishing Date : Jul 03, 2019
เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวของวังบางขุนพรหรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้แบ่งออกเป็นสามภาคด้วยกัน ได้แก่ ประวัติของวังบางขุนพรหมตั้งแต่แรกสร้าง จุดเด่นของอาคารพระตำหนัก และเรื่องของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย.
Author : ปณิตา สระวาสี.
Publishing Date : Jul 03, 2019
งานเขียนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บ้าน โดยในงานเขียนชิ้นนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสามส่วนด้วยกันอันได้แก่ บทความในเชิงวิเคราะห์ของผู้เขียนและที่ปรึกษา ข้อเขียนที่แจกแจงให้เห็นความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์บ้าน และทำเนียบนามพิพิธภัณฑ์บ้าน.
Author : กรมศิลปากร.
Publishing Date : Jul 03, 2019
หนังสือที่รวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พระราชสมภพจวบจนบั้นปลายสุดท้ายของพระชนมายุ และตลอดจนพระราชกรณียกิจในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้าน การทหาร เศรษฐกิจ คมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองในช่วงปฏิวัติสยาม 2475.
Author : กรุณา กุศลาสัย.
Publishing Date : Jul 03, 2019
หนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์การฑูตจีน-ไทย ในยุคใต้ดินที่จะเปิดเผยเบื้องหน้าและเบื้องหลังของความสัมพันธ์จีน-ไทย ที่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องแลกด้วยชีวิตและอิสรภาพของเล่าผู้เสียสละ ที่ผู้คนรุ่นหลังไม่สมควรลืม.
Author : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. /bหอสมุดกลาง.
Publishing Date : Jul 03, 2019
เป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือภาษาไทยส่วนพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ที่หอสมุดกลาง สถาบันวิทยาบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสายมนุษยศาสตร์และประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย.
Author : สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.
Publishing Date : Jul 03, 2019
งานเขียนเกี่ยวกับตลาดในบริบทของสังคมไทยผ่านการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของตลาดไปในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของเมือง ไปจนถึงเรื่องราวพหุวัฒนธรรมอย่างตลาดของชาวมอญพลัดถิ่น ทั้งนี้งานเขียนชิ้นนี้ยังสอดแทรกด้วยเรื่องราวของตลาดในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามอีกด้วย.
Author : วาสนา ละอองปลิว.
Publishing Date : Jul 03, 2019
งานเขียนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศึกษา (Mobility Studeis) โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นงานเขียนที่จะไขความกระจ่างว่าการเคลื่อนย้ายศึกษาคืออะไรกันแน่? ผ่านกรณีศึกษาในสังคมไทย คนไทยในต่างแดน และสังคมของประเทศใกล้เคียงทั้ง พม่า จีน ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์.