• |
  • |
  • |

Main Menu | | Book

  • View :
Author : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Publishing Date : N/A
Author : ปริฉัตร แสงศิริกุลชัย, ผู้แต่ง.
Publishing Date : Jun 22, 2019
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัตถุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องทำงานร่วมกับวัตถุในโอกาสต่าง ๆ เช่น การหยิบจับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแสดง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
Author : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์.
Publishing Date : N/A
Author : ยุกติ มุกดาวิจิตร.วิธีวิทยาศึกษาวัฒนธรรมต่อต้าน.
Publishing Date : N/A
Author : Jenkins, n (Ian Dennis).
Publishing Date : N/A