• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Rare Book

  • View :
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Sep 24, 2015
พิมพ์เป็นบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวิบูลย์ ธรรมบุตร (รองอำมาตย์ตรี หลวงวิบูลย์วนกิจ อดีต ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหรกรรมป่าไม้ , อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศรียาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2509 เนื้อหาในเล่ม นอกจากประวัติ คำไว้อาลัยต่อผู้วายชนม์แล้ว ยังประกอบด้วยสารวิทยาน่ารู้ดังนี้ พรมแดนแห่งความรู้ โดย พระยาอนุมานราชธน,วิชาโบราณคดีและโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดย ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล,วิชาก่อนประวัติศาสตร์และก่อนประวัติศาสตร์ไทย โดย ขจร สุขพานิช,ภาษาศาสตร์คืออะไร โดย วิจินตน์ ภานุพงศ์,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชามานุษยวิทยา โดย จำเรียง ภาวิจิตร , เฉลิมศรี ธรรมบุตร,ปัญหาการศึกษาระบบเครือญาติและครอบครัวไทย โดย สุเทพ สุนทรเภสัช,ชาติพันธุ์วิทยา โดย พัทยา สายหู,ลักษณะภาษาไทยใหญ่เทียบกับภาษาไทยกรุงเทพฯ โดย บรรจบ พันธุเมธาและA Comparative Sketch of White, Balck and Red Tai by William J. Gedney
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Sep 24, 2015
พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกโท พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) มีเนื้อหาประวัติชีวิตของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา และภายในหนังสือมีเนื้อหาจากพระราชสาส์นระหว่างกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคที่ 1 เป็นการเขียนจดหมายตอบกลับไปมาระหว่างสองพระองค์ในเรื่องต่างๆ โดยหนังสือเล่มนี้อยู่ในช่วงเวลา พ.ศ. 2475-2476 (นับพุทธศักราชแบบเก่า) ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Sep 24, 2015
หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ สุขุม) โดยในข้างต้นหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงประวัติของท่านผู้หญิงยมราช และสกุล ณ ป้อมเพ็ชร์ ซึ่งเป็นสกุลเดิมของท่าน และหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนแรกจะนำเสนอเกี่ยวกับ “ตำรากระบวนเสด็จพระราชดำเนินครั้งกรุงศรีอยุธยา” ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนเสด็จไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกระบวนเสด็จทางชลมารค(ทางน้ำ) หรือกระบวนเสด็จทางสถลมารค(ทางบก) รวมทั้งการอารักขาระหว่างการเสด็จอีกด้วย และในส่วนที่ 2 จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับตำราหน้าที่ต่างๆในวังหลวง อาทิเช่น มหาดเล็ก กรมวัง ตำราราชาภิเษก รวมไปถึงพระตำราทรงเครื่องต้นอีกด้วย
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
หนังสือรวมพระราชสาส์นระหว่างกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์กับกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภาคที่ 19 โดยเขียนโต้ตอบพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2479-2480 (นับพุทธศักราชแบบเก่า) เช่น หนังสือในหอหลวงและหอสมุดพระวชิรญาณ กรณีการลักลอบคัดสำเนาหนังสือจากหอหลวงของ ก.ส.ร. กุหลาบ เล่าเรื่องเที่ยวเมืองพม่าเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของอังกฤษในพม่า และยังมีการกล่าวถึงการจัดงานศพของเจ้านายคนต่างๆ โดยเฉพาะรูปแบบของพระเมรุในงานเชิงช่างทางศิลปกรรม นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพระพุทธรูปสำคัญๆองค์ต่างๆในประวัติศาสตร์ของชาติไทย เช่น พระบาง และพระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
พิมพ์ในงานปลงศพ นายหนู อมาตยกุล เมื่อปีมะโรง พ.ศ.2471 ประชุมพงศาวดารภาคที่ 47 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาคที่ 7
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
การสมโภชเฉลิมฉลองความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาให้เป็นการมโหฬารทั่วราชอาณาจักร ในยุคครบรอบปีที่ 25 พุทธศตวรรษ
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 01, 2015
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค3 (ตอน1) ระหว่างพุทธศักราช 2434 ถึง พุทธศักราช 2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นเวลานานถึง 40 ปีเศษ จึงมีพระราชหัตถ์เลขาที่ทรงไว้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอันมาก แต่ละเรื่องล้วนน่ารู้ พระราชหัตถ์เลขาที่ได้ตีพิมพ์นี้เป็นพระราชหัตถ์เลขาพระราชทานไปยังเสนาบดีเจ้ากระทรวงที่กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อราชการไปยังเสนาบดีเจ้ากระทรวงใครทำราชการไม่เป็นไปตามหน้าที่และเฉื่อยช้าก็ทรงตำหนิโทษ ไม้เว้นแม้เสนาบดีผู้นั้นจะเป็นพระเจ้าน้องยาเธอหรือพระบรมวงศ์เธอ ดังปรากฏในเอกสารที่ตีพิมพ์นี้
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 1
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 1
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
กรุงเทพฯคำฉันท์
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Oct 02, 2015
ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ระเบียบการศพและคำเตือนการปฏิบัติราชการในราชสำนักว่าด้วยเรื่องตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ ระเบียบการศพและคำเตือนการปฏิบัติราชการในราชสำนัก/งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 23 กุมภาพันธ์ 2514