• |
  • |
  • |

Main Menu | | Museum of Siam Publication

  • View :
Author : Museum of Siam
Publishing Date : Sep 24, 2015
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ความเป็นมา บทบาท รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ Discovery Museum : พื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้
Author : The National Discovery Museum Institute (NDMI)
Publishing Date : Jul 09, 2018
Collected and present 50 items of Thainess including language, tradition, culture, faith, architecture, clothes, food; everything that represent the identity of Thai people distinguishable from the of other ethnicities.
Author : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
Publishing Date : Feb 28, 2019
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องชุมชนด้านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้าที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน เป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน
Author : ปริฉัตร แสงศิริกุลชัย
Publishing Date : Feb 01, 2019
หนังสือคู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพ การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพวัตถุ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน การสร้างสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น การการเคลื่อนย้าย การหยิบจับ การจัดเก็บ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอเนื้อหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
Author : ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 12, 2015
การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ พิ(ศ)พิธภัณฑ์ museum refocused ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
Author : วิศุทธ์ อุ่มบางตลาด และคณะ
Publishing Date : Jul 09, 2018
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมิวเซียมสยาม เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อมิวเซียมสยาม และเพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมมิวเซียมสยาม อีกทั้งยังหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อทำให้มิวเซียมสยามมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าชมมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 11, 2015
สารพัดยักษ์นานาชาติ ไขความลับคติความเชื่อเรื่องยักษ์ของคนไทย เรื่องราวของยักษ์วัดแจ้ง กับยักษ์วัดโพธิ์ทะเลาะกัน ต่างฝั่งต่างแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อเอาชนะ มาร่วมหาสาเหตุแห่งศึกยักษ์ครั้งนี้ และช่วยกันให้กำลังใจว่า ยักษ์ทั้งสองจะหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้บ้านเมืองกลับมาสงบได้อย่างไร
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 11, 2015
จัดขึ้นด้วยความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เมื่อประชาคมอาเซียนจะเข้ามาสู่ประชาคมไทยในอนาคตอันใกล้ เมื่อความแตกต่างอยู่รอบตัว เมื่อต้องสัมพันธ์กับคนอื่น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องตระหนัก และเรียนรู้ในความแตกต่างนั้นอย่างเปิดใจ เรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเชื่อมโยงระหว่างตัวเรา และคนอื่น ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 12, 2015
เรื่องราวของวัฒนธรรมรัก จากต้นรัก พืชในวงศ์เดียวกับต้นไม้อีกหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง และมะปราง เพื่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย ผ่านการค้าขายก็ดี ความขัดแย้งเมื่อครั้งอดีตก็ด้วย พร้อมกันนี้ยังได้นำความรู้เก่าแก่ดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาในแต่ละประเทศเกี่ยวกับรัก มาต่อยอดและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป งานนี้รักจากทั้ง 10 ชาติมีอะไรให้หลงรักอีก
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 12, 2015
ภายใต้รูปแบบสวนป่าแห่งการเรียนรู้ บนเส้นทางสายธุรกิจ “ค้าของป่า” ในสมัยอยุธยา ที่โกยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศด้วยผลิตผลจากต้นทุนทางธรรมชาติที่ได้มาแบบฟรีๆมุ่งเน้นให้ผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนในอดีต เพื่อสะกิดต่อมคิดและสร้างสรรค์
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
แผนการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อต่างๆ และการปาฐกถาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 04, 2016
เป็นการเล่าขานความชาญฉลาดในการถนอมอาหารตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยกระบวนการหมักดอง ถ่ายทอดและสอดคล้องมาถึงหลักการถนอมอาหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนโบราณ มีความสามารถดั่งนักวิทยาศาสตร์ นำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ได้แม้ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ ดัดแปลง แปรรูปอาหารรสชาติถูกลิ้น จนเป็นสัญลักษณ์การกินที่เป็นตัวตนของคนไทย