• |
  • |
  • |

Main Menu | | Museum of Siam Publication

  • View :
Author : The National Discovery Museum Institute (NDMI)
Publishing Date : Jul 09, 2018
Collected and present 50 items of Thainess including language, tradition, culture, faith, architecture, clothes, food; everything that represent the identity of Thai people distinguishable from the of other ethnicities.
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 09, 2018
รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยทั้งหมด 50 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ขนบประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อ สถาปัตยกรรม การแต่งกาย อาหารการกิน และทุกสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึงอัตลักษณ์หรือตัวตนคนไทยที่แตกต่างจากคนเชื้อชาติอื่นๆ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 04, 2016
เป็นการรวมตัวกันพิพิธภัณฑ์ในภาคใต้ โดยสถาบัน เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านบริหารจัดการ และการเผยแพร่องค์ความรู้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 10, 2018
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมีบทบาทหน้าที่ในการนำเสนอประวัติศาสตร์สังคมไทยโดยถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต คติความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมผ่านนวัตกรรมใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวของมิวเซียมสยาม ทั้งประวัติความเป็นมา พันธกิจ นิทรรศการ รวมถึงผลงานและการเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบัน
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 05, 2016
รวบรวมเรื่องราวของอาหารไทย และอาหารชาววังประกอบไปด้วย การสาธิตการปรุงอาหาร, ความเป็นมาของอาหาร, สุดยอดของอาหาร, ความเปลี่ยนแปลงของอาหาร พร้อมภาพประกอบในตัวเล่ม
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 04, 2016
เรื่องราวเกี่ยวกับสยามกับโปรตุเกส การเดินทางสำรวจโลก, เส้นทางการเดินเรือของชาวโปรตุเกสกับสยาม รวมทั้งเกมต่างๆและภาพประกอบทั้งเล่ม
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 05, 2016
ตอน หิมพานต์ คือการรังสรรค์ จินตนาการสุดบรรเจิด ของผู้คนในอดีตด้วยเทคโนโลยี และมุมมองของคนรุ่นใหม่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ของป่าหิมพานต์ ป่าที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดในวงวรรณคดีไทย ทั้งถูกหยิบยืมใช้ในคติความเชื่อ และรูปสัญญาลักษณ์ต่างๆ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 04, 2016
ถ่ายทอดมุมมองสองแบบที่ยึดหลักความสำคัญ ด้านชาติพันธุ์และมุมมองที่ยึดแนวคิดว่า คนอื่นแตกต่างๆ จากผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านลีซอ(บ้านสามกุลา) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ในภาคเหนือของประเทศไทย ประหลาดใจที่เห็นวัสดุแปลก ที่จัดวางในหมู่บ้าน พวกเขาแต่งชุดสีสันบาดตา จากภาพถ่าย หนังสือเล่มนี้เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งเล่ม
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 09, 2018
หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์จากการศึกษาค้นคว้า วิจัย และประสบการณ์ในการทำงานด้านอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ตลอดระยะเวลา 40 ปี การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ต้องจัดเก็บอย่างระมัดระวังและถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีมาตรการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุพิพิธภัณฑ์ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 10, 2018
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ สู่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่ดูแลรักษาหนังสือ เอกสาร งานศิลปะ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ทำงานด้านอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์กว่า 40 ปี และค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย เสนอแนะวิธีการป้องกันการชำรุดเสื่อมสภาพและยืดอายุวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 09, 2018
รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทำความสะอาดวัตถุพิพิธภัณฑ์ ทั้งความรู้พื้นฐานในการทำความสะอาด การเปลี่ยนแปลงของวัตถุพิพิธภัณฑ์ และวิธีทำความสะอาดโดยไม่ใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมี สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจงานด้านการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้วัตถุพิพิธภัณฑ์คงสภาพและมีอายุยืนยาวตามหลักมาตรฐานสากล
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
แผนการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อต่างๆ และการปาฐกถาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น