• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
28 December 2023

ประเพณีเบ็ดเตล็ด

ประเพณีเบ็ดเตล็ด


เลขเรียกหนังสือ GT3405.N9 .ส83 2546


        ประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อว่าโดยเนื้อความ ก็เป็นสิ่งอย่างเดียวกัน คือเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่มีอยู่ในธรรมชาติโดยตรง แต่เป็นสิ่งที่สังคมหรือคนในส่วนรวมสร้างขึ้นให้มีขึ้น แล้วถ่ายทอดให้แก่กันได้ ด้วยลักษณะและวิธีการต่างๆ ว่าโดยเนื้อหาของประเพณีและวัฒนธรรม อยู่ที่จิตใจของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็น ความรู้สึกและความเชื่อซึ่งสะสมและสืบต่อร่วมกันมานานในส่วนรวม จนเกิดเป็นความเคยชินเรียกว่านิสัยสังคมหรือประเพณี