• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Surin Palichan
21 December 2018

ห้องสมุดของอนาคต ปลดล็อกผ่านสู่ยุคดิจิทัล

 


โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่วิ่งไวและมีการแข่งขันกันสูง ยุคสมัยและรุ่นของคนที่แปรเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนไปของยุคดิจิทัลของห้องสมุดในเมืองไทยกำลังเกิดขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อรองรับวัฒนธรรมการอ่านของคนในสังคม โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และคนในวัยทำงานที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคอ่านทุกสิ่งผ่านเครื่องมือการสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น  การดำรงอยู่ของห้องสมุดในยุคโซเชียลมีเดีย ต้องตื่นตัวในการสร้างนวัตกรรมสำหรับทุกๆ งานของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดหา การแค็ตตาล็อก การสืบค้น และการบริการด้านต่างๆ ฯลฯ ห้องสมุดจะกลายเป็นผู้ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ รวมทั้งการนำสื่อดิจิทัลมาใช้แทนทรัพยากรแบบเก่าในห้องสมุด รวมถึงการสร้างสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาและค้นคว้าความรู้ในด้านต่างๆอย่างครบวงจร บทบาทของห้องสมุดจึงถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไป และพยายามมีพัฒนาการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่กำลังจะหายไป เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้น นอกจากนี้ยังนำแนวการตลาดมาใช้ในการส่งเสริมการบริการห้องสมุด เป็นต้น


 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ มองว่า เมื่อความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดยุคใหม่มีความหลากหลายมากขึ้นและไม่หยุดนิ่ง ทำให้ทางรอดของห้องสมุดประชาชนในหลายประเทศ คือ การปรับรูปแบบการใช้งานใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออย่างมีนัยสำคัญ เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการห้องสมุดในฐานะที่เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งแสวงหาความรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มิใช่แหล่งรวมและให้บริการทรัพยากรหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว