• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Surin Palichan
27 August 2019

สองคำนี้ไม่มีอยู่จริง

สองคำนี้ไม่มีอยู่จริง!! แต่คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติให้ใช้ "กระด้างภัณฑ์" แทนฮาร์ดแวร์( Hardware ) และ "ละมุนภัณฑ์" แทนซอฟต์แวร์( Software ) 
แต่ที่จริงแล้ว ราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ดังนี้

- hardware ใช้ทับศัพท์ว่า "ฮาร์ดแวร์" หรือใช้ศัพท์ไทยว่า "ส่วนเครื่อง" หรือ "ส่วนอุปกรณ์"
- software ใช้ทับศัพท์ว่า "ซอฟต์แวร์" หรือใช้ศัพท์ไทยว่า "ส่วนชุดคำสั่ง"

ดังนั้น หากนำไปใช้ ผิดนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเพจผรุสวาท