• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Surin Palichan
20 January 2020

สุริยุปราคา - สุริยคราส

 


สุริยุปราคา - สุริยคราส


คำว่า “สุริยุปราคา”
อ่านว่า สุ-ริ-ยุ-ปะ-รา-คา, สุ-ริ-ยุบ-ปะ-รา-คา
มาจาก สุริย + อุปราคา (คำสมาสแบบสนธิ)
“อุปราคา” คือ การทำให้ดำ, การทำให้มีมลทิน


คำว่า “สุริยคราส”
อ่านว่า สุ-ริ-ยะ-คฺราด
มาจาก สุริย + คราส (คำสมาสแบบธรรมดา)
“คราส” คือ การกิน, การจับ, การกลืน


ในวันนี้ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งในประเทศไทยที่เรียกว่า “สุริยุปราคา” เดิมคนไทยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “เกิดคราส” รือ “สุริยคราส” คำว่า “คราส” แปลว่า การกิน, การจับ, การกลืน


สมัยก่อนคนไทยเชื่อกันว่าเกิดจากเทพองค์หนึ่งชื่อ “ราหู” เกิดความโกรธที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์ฟ้องร้องพระอิศวรว่า พระราหูกระทำผิดกฎของสวรรค์ คือ แอบไปดื่มน้ำอมฤตที่ทำให้เป็นอมตะ พระอิศวรจึงลงโทษตัดลำตัวราหูออกเป็น ๒ ท่อน พระราหูจึงแก้แค้นโดยการไล่อมพระอาทิตย์และพระจันทร์ จึงเกิดเป็นความเชื่อ


ดังนั้น เมื่อเกิดสุริยุปราคาครั้งใดผู้คนก็จะช่วยกันตีเกราะเคาะไม้ ตีปี๊บเสียงดัง ๆ เพื่อขับไล่พระราหูให้ปล่อยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์


อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะความเชื่อถือของคนไทยโบราณซึ่งดำเนินมานับร้อย ๆ ปี จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและค้นพบการเกิดปรากฏการณ์นี้ ดังคำอธิบายในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ได้อธิบายความหมายไว้ ดังนี้


คำว่า “สุริยุปราคา” หรือ “สุริยคราส” ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “solar eclipse” คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกโคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน


ซึ่งขณะนั้นดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก และบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกไว้ ทำให้เกิดเงามืดและเงามัวปรากฏบนพื้นโลกชั่วขณะ ผู้ที่อยู่ในบริเวณเงามืดของดวงจันทร์จะเห็นสุริยุปราคาหมดดวง ถ้าอยู่ห่างบริเวณเงามืดออกไปจะเห็นสุริยุปราคาบางส่วน บางครั้งดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมาก ระยะเงามืดทอดไม่ถึงบนพื้นโลก จึงทำให้มองเห็นขอบดวงอาทิตย์ได้ตลอด เรียกว่า “สุริยุปราคาวงแหวน”


ที่มา จำเรียง จันทรประภา


ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจคำไทย
ขอขอบคุณรูปภาพจาก เพจคำไทย