• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Nampetch Putrakool
24 June 2020

๒๓๒๕ - ๒๕๖๒ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์


หนังสือ “๒๓๒๕ - ๒๕๖๒ ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” กล่าวถึงพัฒนาการความเจริญรุ่งเรือง ผ่านกาลเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมรูปภาพสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร พร้อมบอกเล่าเรื่องราวแต่ละสถานที่ เป็นการพาผู้อ่านย้อนกลับไปในอดีตผ่านทางรูปภาพ รวมถึงรูปภาพในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการมาเยือนมากที่สุด