• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Nampetch Putrakool
17 August 2020

หวอ ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่ 2


          หนังสือ “หวอ” ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่ 2 เขียนโดย สรศัลย์ แพ่งสภา เป็นบันทึกประวัติศาสตร์สังคมที่เขียนโดยบุคคลที่เผชิญเหตุการณ์นั้นมาด้วยตนเอง เนื้อหาในเล่มเน้นให้ผู้อ่านเห็นภาพบรรยากาศบ้านเมืองในยุคสงคราม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน โดยเดินเรื่องตามเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดสงคราม... (จากคำนำสนพ.)