• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Nampetch Putrakool
25 February 2021

หอเจี๊ยะตึ้ง : ตำนานอาหารจีน

       


       จีนเป็นชนชาติที่ผูกพันอยู่กับอาหารการกินอย่างแนบแน่น ความใส่ใจในเรื่องอาหารของชาวจีนสะท้อนออกมาในวิถีชีวิต อาหารแต่ละอย่างแต่ละชนิดล้วนมีที่มา มีเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการรับรู้เรื่องราวของความเป็นมา อันนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น


ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564