• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Museum Siam
25 February 2021

มนุษย์ 6 ตุลา Memoirs of October 6, 1976


       เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เป็นเหตุการณ์ในม่านลึกลับหนังสือที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่มาก อีกทั้งเหตุการณ์สังหารหมู่ในวันนั้นยังไม่มีปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนแม้เวลาจะผ่านมา 44 ปี ความจริงยังคงสูญหาย ‘มนุษย์กรุงเทพฯ’ ได้เรียบเรียงบทสัมภาษณ์จากผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ให้สั้นกระชับเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ปิดท้ายด้วยคำอธิบายจากนักวิชาการให้เห็นที่มาของความรุนแรง


ผลงานของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2564