• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Museum Siam
11 January 2022

From Emperor to Citizen จากจักรพรรดิสู่สามัญชน

 


จากจักรพรรดิสู่สามัญชน ถือเป็นอัตชีวประวัติที่ทรงคุณค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก มิเพียงเพียบพร้อมไปด้วยคุณ่าทางประวัติศาสตร์ ทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมและการเมืองเท่านั้น กลับทรงคุณค่าในฐานะเรื่องราวของความเป็นมนุษย์