• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Museum Siam
11 January 2022

ยุคทองล้านนา


 


ระบบเศรษฐกิจของล้านนาในช่วงยุคทอง เป็นเพียงการกรุยทางเพื่อเสนอแนวคิดในเบื้องต้นเท่านั้นคงมีรายละเอียดอีกมากที่ควรได้รับการพิจารณาศึกษา พิสูจน์ หรือตรวจสอบต่อไปในอนาคต หลายประเด็นสำคัญบางเรื่องผู้ศึกษาไม่ได้กล่าวเอาไว้ ควรได้รับการศึกษาต่อยอดสืบไป เช่น ประเด็นระบบส่วย ระบบไพร่ การค้าทางไกล ระบบเงินตรา ประวัติศาสตร์เกษตรกรรม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับระบบแรงงานในยุคจารีตซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเมือง ประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม และทางด้านประวัติศาสตร์สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจสู่ "สามัญชน" 

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy