• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Museum Siam
11 January 2022

กาดก่อเมือง


การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนาก่อนสถาปนาระบบเทศาภิบาลมีการปรับตัวในแต่ละช่วงบริบทมาอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าการค้ามิได้แยกจากทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ผสมผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน การค้ารัฐดินแดนตอนในยังมีส่วนอธิบายการก่อรูปของรัฐผ่านการปฏิสัมพันธ์กันของกลุ่มคนในระดับต่างๆและพื้นที่ทางการค้า ที่สร้างเงื่อนไขของกระบวนการการรับรู้ความต่างระหว่างชาติพันธุ์ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเเละเข้ามามีผลกระทบต่อการค้าส่งผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆไปด้วยพร้อมกัน