• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

Museum Siam
11 January 2022

กาดก่อเมือง


การค้ากับเครือข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนาก่อนสถาปนาระบบเทศาภิบาลมีการปรับตัวในแต่ละช่วงบริบทมาอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าการค้ามิได้แยกจากทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แต่ผสมผสานกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนมายาวนาน การค้ารัฐดินแดนตอนในยังมีส่วนอธิบายการก่อรูปของรัฐผ่านการปฏิสัมพันธ์กันของกลุ่มคนในระดับต่างๆและพื้นที่ทางการค้า ที่สร้างเงื่อนไขของกระบวนการการรับรู้ความต่างระหว่างชาติพันธุ์ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเเละเข้ามามีผลกระทบต่อการค้าส่งผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆไปด้วยพร้อมกัน

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy