• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
16 October 2022

อาจารย์ศิลป์กับลูกศิษย์


หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันธ์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย และผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยศิลปากร กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่เคยมีโอกาสศึกษาหรือสัมผัสกับท่านอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปัจจุบันล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งศิลปิน กวี นักเขียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ สถาปนิก นักออกแบบ นักโบราณคดี ฯลฯ ทุกคนได้ร่วมกันถ่ายทอดแง่มุมความประทับใจที่มีต่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และเรื่องราวชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรของพวกเขาผ่านข้อเขียนและเรื่องเล่า ซึ่งมีทั้งเรื่องราวแห่งความสุข ความทุกข์ ความรัก และความฝันเปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ และความทรงจำอันมีค่าของชาวศิลปากร