• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
25 March 2023

ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ

หนังสือ “ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ” เล่มนี้ อธิบายถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับถนนในกรุงเทพฯ ที่มีมากมายและหลากหลาย รวมถึงประวัติความเป็นมาของชื่อถนน ซึ่งถนนบางสายนั้นตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสต่างๆ บ้างก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับผิดชอบที่ควบคุมงาน หนังสือเล่มนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักกับเบื้องลึกเบื้องหลังของถนนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ที่มาของชื่อถนน ที่ตั้ง จุดเริ่มต้นและปลายทางของถนนเส้นนั้น ๆ ความยาวของถนน วัตถุประสงค์ของการสร้าง และประวัติความเป็นมา เรียกได้ว่าเต็มอิ่มไปกับความรู้ที่จะได้รับ เพียงแค่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ก็สามารถเข้าใจถึงความเป็นมาของถนนที่ท่านเดินทางผ่านประจำได้

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy