• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
25 March 2023

ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ

หนังสือ “ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ” เล่มนี้ อธิบายถึงรายละเอียดสำคัญต่างๆ ที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับถนนในกรุงเทพฯ ที่มีมากมายและหลากหลาย รวมถึงประวัติความเป็นมาของชื่อถนน ซึ่งถนนบางสายนั้นตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวโรกาสต่างๆ บ้างก็ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับผิดชอบที่ควบคุมงาน หนังสือเล่มนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักกับเบื้องลึกเบื้องหลังของถนนในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ที่มาของชื่อถนน ที่ตั้ง จุดเริ่มต้นและปลายทางของถนนเส้นนั้น ๆ ความยาวของถนน วัตถุประสงค์ของการสร้าง และประวัติความเป็นมา เรียกได้ว่าเต็มอิ่มไปกับความรู้ที่จะได้รับ เพียงแค่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบ ก็สามารถเข้าใจถึงความเป็นมาของถนนที่ท่านเดินทางผ่านประจำได้