• |
  • |
  • |

Main Menu | | NewsDetail

นางสาวสุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
06 June 2023

ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี


หนังสือเรื่อง ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี เป็นหนังสือที่บอกเล่าการเมืองไทยภายใต้ระเบียบของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ พ.ศ.2491 จนถึง พ.ศ.2500 หรือในช่วงจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นช่วงเริ่มต้นที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทในไทย ประกอบกับลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังเติบโตในแถบเอเชีย โดยนำเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจถึงบริบททางการเมืองและสังคมในช่วงนั้น ผ่านการเล่าเรื่องและลำดับเหตุการณ์เป็นขั้นตอน พร้อมทั้งค่อย ๆ เผยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจและวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจและเงื่อนไขที่ผู้มีอำนาจแต่ละคนต้องทำแบบนั้น