• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Rare Book

  • View :
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา 2471
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาทรทิพยนิภา - งานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
Author : -
Publishing Date : Jan 27, 2016
ประชุมพระราชหัตเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาคที่ 1 ระหว่าง พ.ศ.2424 ถึง พ.ศ. 2435 เนื้อหากล่าวถึงคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น คดีลักขโมยวัวควายของราษฎร คดีทะเลาะวิวาทในโรงหวย คดีทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิต เป็นต้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงรับเรื่องทั้งหมดและรับสั่งให้ขุนนางที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในคดีความต่าง ๆ นั้นเป็นผู้ตัดสินคดี และมีรับสั่งให้เมื่อมีการตัดสินคดีความแล้วเสร็จก็ให้ส่งรายงานถวายแด่พระองค์ด้วย แต่ก็มีคดีความบางกรณีที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินด้วยพระองค์เอง
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 3 กล่าวถึงการบริหาราชการแผ่นดินในหลากหลายเรื่อง ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการต่างประเทศ เช่น การจ้างชาวต่างประเทศมารับราชการ เรื่องชาวต่างประเทศเข้าเมือง (การปราบปรามพวกอั้งยี่ การผูกปี้ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร) เป็นต้น การการทหาร ด้านการแพทย์สุขาภิบาล เช่น การป้องกันโรคติดต่อ (กาฬโรค) เรื่องประชาชนไม่นิยมเข้าโรงพยาบาลเวลาป่วย การจัดตั้งส้วมสาธารณะ เป็นต้น ด้านการคมนาคม เช่น ตัดถนน ขุดคลอง การทำสะพาน จัดทำทางรถไฟสายบางบัวทอง สายพระพุทธบาทและสายตลาดพลู เรื่องรถราง เป็นต้น
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2469
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
การนับพุทธศักราชของไทยเริ่มนับจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมาแล้ว 1 ปี ซึ่งใน พ.ศ. 2500 จะครบ 25 พุทธศตวรรษจึงมีการจัดงานฉลองขึ้น มีการสร้างพุทธมณฑล การดำเนินงานต่างเกี่ยวกับการสร้างพุทธมณฑล เช่น การเจรจาจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้าง การวางผัง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเตรียมงานฉลองต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณท้องสนามหลวง การจัดทำพระเครื่องแจกจ่ายแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุน ในหนังสือยังอธิบายถึงความหมายและหลักการสำคัญของศาสนาพุทธ การจัดงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานสำคัญ 15 แห่ง
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๔๗๓ ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงโดยหม่อมเจ้า ดำรัศดำรงค์ เทวกุล เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จประพาสไปยังเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
Author : -
Publishing Date : Jan 25, 2016
เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเพื่อนำมาแจกจ่ายในงานพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙ รวบรวมและเรียบเรียงโดยหลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ มีเนื้อหาที่เป็นอัตชีวประวัติและการปฏิบัติงานของเจ้าพระยามหิธร ในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงงานกระทรวงและศาลยุติธรรมให้เข้ากับยุคสมัยใหม่
Author : -
Publishing Date : Dec 14, 2015
ว่าด้วยชีวประวัติ นายโชติ คุณะเกษม และความรู้ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ โรคประสาทในเมืองไทย, โรคเบาหวาน, การต่อสู้เพื่อพิชิตโรคมะเร็ง, ไตเทียม, ประสาทตาเหี่ยว และอื่นๆ/อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายโชติ คุณะเกษม ณ เมรุวัดธาตุทอง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
Author : -
Publishing Date : Dec 14, 2015
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จัดทำเนื่องในงานโดยเสด็จพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึงประวัติโดยย่อ การบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุพระศพ กำหนดการออกพระเมรุพระศพ หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา จำนวนพระสงฆ์ในพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพ บัญชีพระสงฆ์ เครื่องสังเค็ต ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ รายงาการหนังสือโดยเสด็จพระราชกุศล รายการปูชนียวัตถุอนุสรณ์ และคณะศรัทธาถวายทุนในการหล่อพระรูปเหมือนเท่าพระองค์จริง 5 องค์
Author : -
Publishing Date : Dec 14, 2015
เป็นหนังสือจัดพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ฐิติญาณมหาเถระ (วน วิชิตะกุล) เมื่อ พ.ศ. 2521 มีเนื้อหาอัตชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ฐิติญาณมหาเถระ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมณะศักดิ์ของภิกษุชั้นสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระราชาคณะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพุฒาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดยอธิบายถึงประวัติที่มาของแต่ละสมณะศักดิ์ และประวัติของพระที่ได้รับการแต่งตั้งสมณะศักดิ์ดังกล่าวทุกองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
Author : -
Publishing Date : Dec 14, 2015
หนังสือพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. 2417-2453) พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าทรงอับษร รพีพัฒน์ พ.ศ. 2531 ในหนังสือกล่าวถึงพระประวัติของหม่อมเจ้าทรงอับษร รพีพัฒน์ และมีเนื้อหารวบรวมพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2417-2453 เช่น พระราชดำรัสตอบแก่คณะบุคคลต่างๆ เนื่องในวโรกาสสำคัญๆเช่น การเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว