• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Rare Book

  • View :
Author : มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยนายมานิต วสุวัต เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มีเนื้อหาที่คัดมาจากบทความเรื่อง ธนาคารแห่งชาติ ของ พระยาสุริยานุวัตร จากหนังสือพิมพ์ ‘ศรีกรุง’ ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ถึง ฉบับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙ เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ และหลักเกณฑ์ต่างๆของธนาคารชาติ ฯลฯ
Author : พตท.อรรถ อรรถจินดา
Publishing Date : Jan 27, 2016
หนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ พ.ต.ท.อรรถ อรรถจินดา ที่ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ด้วยโรคตับเรื้อรัง โดยมีเนื้อหาที่เป็นคำไว้อาลัยและบทความหรือบทประพันธ์ต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวอรรถจินดาและบรรดาบุคคลผู้ใกล้ชิด อย่างเช่นผู้ที่เป็นนักประพันธ์ กับผู้ที่เคยทำงานด้วยกันในแวดวงตำรวจมาก่อน ฯลฯ และประวัติโดยสังเขปของ พ.ต.ท.อรรถ อรรถจินดา
Author : นายฉันท์ ขำวิไล (ผู้รวบรวม) และ นายกิม หงศ์ลดารมภ์ (ผู้ชำระ)
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือฉันทศาสตร์ เล่มที่ 2 ว่าด้วยฉันท์มาตราพฤติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฉันท์ชนิดต่างๆ โดยฉันท์ในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ฉันท์ภาษามคธ บัญญัติฉันท์ภาษามคธ (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) ฉันท์ภาษาไทย (ที่ผ่านการแปลจากภาษามคธ) ตัวอย่างฉันท์เป็นภาษาไทย และบัญญัติฉันท์ภาษาไทย (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) โดยมีการรวบรวมฉันท์ต่างๆที่มีนักประพันธ์ได้แปลจากภาษามคธเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลฉันท์ได้แก่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรวมถึงผู้รวบรวมฉันท์ในเล่มนี้ คือ นายฉันท์ ขำวิไล ก็ได้ทำการแปลอีกบางส่วนเช่นกัน
Author : นายฉันท์ ขำวิไล (ผู้รวบรวม) และ นายกิม หงศ์ลดารมภ์ (ผู้ชำระ)
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือฉันทศาสตร์ เล่มที่ 1 ว่าด้วยฉันท์วรรณพฤติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฉันท์ชนิดต่างๆ โดยฉันท์ในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ฉันท์ภาษามคธ ฉันท์ภาษาไทย (ที่ผ่านการแปลจากภาษามคธ) ตัวอย่างฉันท์เป็นภาษาไทย และบัญญัติฉันท์ภาษาไทย (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) โดยมีการรวบรวมฉันท์ต่างๆที่มีนักประพันธ์ได้แปลจากภาษามคธเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลฉันท์ได้แก่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรวมถึงผู้รวบรวมฉันท์ในเล่มนี้ คือ นายฉันท์ ขำวิไล ก็ได้ทำการแปลอีกบางส่วนเช่นกัน
Author : สมเด็จพระราชปีตุลา บรมพงศาภิมุข ฯ (ทรงพระนิพนธ์)
Publishing Date : Jan 27, 2016
หนังสือราชนิกุลในรัชกาลที่ 3 นิพนธ์โดยสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ พ.ศ. 2471 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับราชนิกุลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่สืบประวัติไปตั้งแต่บรรพบุรุษและเรื่อยลงมาจนถึงทายาทในรุ่นหลังชั้นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหากล่าวถึงความสัมพันธ์กับตระกูลและราชตระกูลต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ และอธิบายสายสกุลและสืบบรรพชนของบุคคลสำคัญต่างๆที่ผู้นิพนธ์มีชีวิตอยู่ร่วมสมัย เช่น พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดาในรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้น
Author : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (ทรงพระนิพนธ์)
Publishing Date : Jan 27, 2016
นิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2464 เป็นหนังสือที่รองเสวกเอก พระโสภณอักษรกิจ พิมพ์ถวายแก่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ เมื่อ พ.ศ. 2470 มีเนื้อหาอธิบายถึงการเสด็จประพาสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพผ่านแม่น้ำพิง (ปิง) จากเขตเมืองเชียงใหม่ในมณฑลพายัพเรื่อยลงมาถึงปากน้ำโพธิ์ เมืองนครสวรรค์ โดยมีการอธิบายการเดินทางในแต่ละวันว่าลักษณะการล่องแม่น้ำพิงนั้นเป็นอย่างไร อธิบายรายละเอียดแก่งต่างๆในแม่น้ำ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาอธิบายถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุตามเมืองต่างๆที่แม่น้ำพิงไหลผ่าน เช่น เวียงป่าซาง เมืองฮอด เมืองตาก เมืองชากังราว เป็นต้น
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาที่เป็นการรวบรวมพระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของ พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตั้งแต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ในช่วง ร.ศ.๑๑๓ – ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๒) โดยในเล่มที่ ๒ นี้จะเป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆที่ พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้จัดทำไว้ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือ ไปปราบกบฏฮ่อ ครั้งที่ ๑ (ต่อ) และครั้งที่ ๒
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือ ไปปราบกบฏฮ่อ ครั้งที่ ๑ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๒๙ (ที่ปรากฏในหนังสือเล่ม ๒) และมีเล่าย้อนความไปถึงการปราบกบฏฮ่อในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๘ ดังที่มีแจ้งอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑ อีกด้วย
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๒๖ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ไปจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ (นับวันปีใหม่แบบสากล)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๑๒ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ (นับวันปีใหม่แบบเดิม คือตามแบบจันทรคติหรือขึ้นวันสงกรานต์)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๑๑ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ (นับวันปีใหม่แบบเดิม คือตามแบบจันทรคติหรือขึ้นวันสงกรานต์)