• |
  • |
  • |

Main Menu | | E-Rare Book

  • View :
Author : มหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยนายมานิต วสุวัต เพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพมหาอำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวัตร ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๙ มีเนื้อหาที่คัดมาจากบทความเรื่อง ธนาคารแห่งชาติ ของ พระยาสุริยานุวัตร จากหนังสือพิมพ์ ‘ศรีกรุง’ ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ ถึง ฉบับวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙ เกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆ และหลักเกณฑ์ต่างๆของธนาคารชาติ ฯลฯ
Author : พตท.อรรถ อรรถจินดา
Publishing Date : Jan 27, 2016
หนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ พ.ต.ท.อรรถ อรรถจินดา ที่ได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ด้วยโรคตับเรื้อรัง โดยมีเนื้อหาที่เป็นคำไว้อาลัยและบทความหรือบทประพันธ์ต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัวอรรถจินดาและบรรดาบุคคลผู้ใกล้ชิด อย่างเช่นผู้ที่เป็นนักประพันธ์ กับผู้ที่เคยทำงานด้วยกันในแวดวงตำรวจมาก่อน ฯลฯ และประวัติโดยสังเขปของ พ.ต.ท.อรรถ อรรถจินดา
Author : นายฉันท์ ขำวิไล (ผู้รวบรวม) และ นายกิม หงศ์ลดารมภ์ (ผู้ชำระ)
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือฉันทศาสตร์ เล่มที่ 2 ว่าด้วยฉันท์มาตราพฤติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฉันท์ชนิดต่างๆ โดยฉันท์ในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ ฉันท์ภาษามคธ บัญญัติฉันท์ภาษามคธ (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) ฉันท์ภาษาไทย (ที่ผ่านการแปลจากภาษามคธ) ตัวอย่างฉันท์เป็นภาษาไทย และบัญญัติฉันท์ภาษาไทย (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) โดยมีการรวบรวมฉันท์ต่างๆที่มีนักประพันธ์ได้แปลจากภาษามคธเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลฉันท์ได้แก่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรวมถึงผู้รวบรวมฉันท์ในเล่มนี้ คือ นายฉันท์ ขำวิไล ก็ได้ทำการแปลอีกบางส่วนเช่นกัน
Author : นายฉันท์ ขำวิไล (ผู้รวบรวม) และ นายกิม หงศ์ลดารมภ์ (ผู้ชำระ)
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือฉันทศาสตร์ เล่มที่ 1 ว่าด้วยฉันท์วรรณพฤติ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฉันท์ชนิดต่างๆ โดยฉันท์ในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ฉันท์ภาษามคธ ฉันท์ภาษาไทย (ที่ผ่านการแปลจากภาษามคธ) ตัวอย่างฉันท์เป็นภาษาไทย และบัญญัติฉันท์ภาษาไทย (คำอธิบายและวิธีการประพันธ์ฉันท์) โดยมีการรวบรวมฉันท์ต่างๆที่มีนักประพันธ์ได้แปลจากภาษามคธเป็นภาษาไทย โดยผู้แปลฉันท์ได้แก่ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรวมถึงผู้รวบรวมฉันท์ในเล่มนี้ คือ นายฉันท์ ขำวิไล ก็ได้ทำการแปลอีกบางส่วนเช่นกัน
Author : สมเด็จพระราชปีตุลา บรมพงศาภิมุข ฯ (ทรงพระนิพนธ์)
Publishing Date : Jan 27, 2016
หนังสือราชนิกุลในรัชกาลที่ 3 นิพนธ์โดยสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ ในงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุขฯ พ.ศ. 2471 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับราชนิกุลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่สืบประวัติไปตั้งแต่บรรพบุรุษและเรื่อยลงมาจนถึงทายาทในรุ่นหลังชั้นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหากล่าวถึงความสัมพันธ์กับตระกูลและราชตระกูลต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ และอธิบายสายสกุลและสืบบรรพชนของบุคคลสำคัญต่างๆที่ผู้นิพนธ์มีชีวิตอยู่ร่วมสมัย เช่น พระมเหสี พระราชโอรส และพระราชธิดาในรัชกาลที่ 4-5 เป็นต้น
Author : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (ทรงพระนิพนธ์)
Publishing Date : Jan 27, 2016
นิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ. 2464 เป็นหนังสือที่รองเสวกเอก พระโสภณอักษรกิจ พิมพ์ถวายแก่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ เมื่อ พ.ศ. 2470 มีเนื้อหาอธิบายถึงการเสด็จประพาสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพผ่านแม่น้ำพิง (ปิง) จากเขตเมืองเชียงใหม่ในมณฑลพายัพเรื่อยลงมาถึงปากน้ำโพธิ์ เมืองนครสวรรค์ โดยมีการอธิบายการเดินทางในแต่ละวันว่าลักษณะการล่องแม่น้ำพิงนั้นเป็นอย่างไร อธิบายรายละเอียดแก่งต่างๆในแม่น้ำ นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาอธิบายถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุตามเมืองต่างๆที่แม่น้ำพิงไหลผ่าน เช่น เวียงป่าซาง เมืองฮอด เมืองตาก เมืองชากังราว เป็นต้น
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาที่เป็นการรวบรวมพระราชหัตถเลขาและหนังสือกราบบังคมทูลของ พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ตั้งแต่ยังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระมนตรีพจนกิจ และพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ในช่วง ร.ศ.๑๑๓ – ๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๓๗ – ๒๔๔๒) โดยในเล่มที่ ๒ นี้จะเป็นการรวบรวมเอกสารต่างๆที่ พระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้จัดทำไว้ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ร.ศ.๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ร.ศ.๑๑๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือ ไปปราบกบฏฮ่อ ครั้งที่ ๑ (ต่อ) และครั้งที่ ๒
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์โดยองค์การค้าคุรุสภา มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพฝ่ายเหนือ ไปปราบกบฏฮ่อ ครั้งที่ ๑ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๒๙ (ที่ปรากฏในหนังสือเล่ม ๒) และมีเล่าย้อนความไปถึงการปราบกบฏฮ่อในช่วง พ.ศ. ๒๔๑๘ ดังที่มีแจ้งอยู่ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑ อีกด้วย
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๒๖ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ไปจนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๖ (นับวันปีใหม่แบบสากล)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๑๒ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑ (นับวันปีใหม่แบบเดิม คือตามแบบจันทรคติหรือขึ้นวันสงกรานต์)
Author : องค์การค้าคุรุสภา
Publishing Date : Jan 27, 2016
เป็นหนังสือที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นอันเนื่องในโอกาสจะครบรอบวันประสูติ ปีที่ ๑๐๐ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ จัดพิมพ์โดย องค์การค้าคุรุสภา โดยหนังสือชุด ‘สาสน์สมเด็จ’ นี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำโต้ตอบวิจารณ์และคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาการต่างๆเช่น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ฯลฯ ระหว่างสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยในเล่มที่ ๑๑ นี้จะเป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ (นับวันปีใหม่แบบเดิม คือตามแบบจันทรคติหรือขึ้นวันสงกรานต์)
 

This website uses cookies

We use cookies to optimize performance. and good experience in using the website If you continue to use this website By accepting the terms and conditions and privacy policy