• |
  • |
  • |

Main Menu | | Museum of Siam Publication

  • View :
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Oct 05, 2019
หนังสือคู่มือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อให้รู้จักแหล่งพื้นที่มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สำคัญของประเทศไทยแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งเริ่มต้นของวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธบางลำภู กลุ่มสะพานโบราณ ร้านยาไทยบ้านหมอหวาน ฯลฯ สถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่รอบเกาะรัตนโกสินทร์
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 26, 2019
หนังสือเล่มจัดทำขึ้นเนื่องในนิทรรศการที่มีชื่อว่า “พม่าระยะประชิด” ซึ่งจัดทำขึ้นในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในทางเศษฐกิจประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างเมียนมา โดยในมิติสังคมวัฒนธรรมแล้ว เรากลับรู้จักเพื่อนบ้านของเราน้อยมาก ทั้งๆ ที่ไทยและเมียนมามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาช้านาน และเมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราอย่างที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 19, 2019
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในนิทรรศการที่มีชื่อว่า “สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน” โดยความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน ซึ่งเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชน ที่แม้จะอยู่ห่างไกลกันโดยระยะทาง ภาษา ประวัติศาสตร์ และสังคม แต่กลับมีวัฒนธรรมการสักบางอย่างที่คล้ายกันอย่างน่าสนใจ ในเล่มนี้ผู้อ่านจะได้รู้จักชาวไผวันและชาวไท่หย่าจากไต้หวัน ชาวลาวพุงดำ จากประเทศไทย
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หรือแอลจีบีทีไอคิวของสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ โดยเรียบเรียงจากเอกสารประวัติศาสตร์ บันทึก หนังสือและจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้สนใจทั่วไป และผู้อ่านที่เป็นแอลจีบีทีไอคิวเองได้ทำความเข้าใจกับที่มาที่ไปของมุมมองความคิดทั้งในแง่บวกและลบเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ตลอดจนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อที่จะได้มีที่ยืนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมของบุคคลกลุ่มนี้
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
บทคัดย่อซึ่งสรุปเนื้อหาการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) โดยแบ่งบทความตามหัวข้อการประชุม เช่น พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย งานการศึกษากับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น งานการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและงานอื่นๆ งานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ – เกมเพื่อการศึกษา ครูกับการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ การละคอนกับงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
แผนการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติ (UNESCO) เป็นการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อต่างๆ และการปาฐกถาโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
Author : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
Publishing Date : Feb 28, 2019
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องชุมชนด้านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้าที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน เป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน
Author : ปริฉัตร แสงศิริกุลชัย
Publishing Date : Feb 01, 2019
หนังสือคู่มือเล่มนี้ มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพ การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพวัตถุ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน การสร้างสภาพแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น การการเคลื่อนย้าย การหยิบจับ การจัดเก็บ เป็นต้น โดยมีการนำเสนอเนื้อหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Oct 29, 2018
เป็นกำหนดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปรากฏการณ์ของการใช้สื่อในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ยังต้องการให้เกิดการพูดคุยถกเถียงวิเคราะห์ อภิปราย รวมถึงการสำรวจสภาวการณ์ในการใช้สื่อต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ ทั้งในแง่มุมทางวิชาการและปฏิบัติการ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 10, 2018
หนังสือเล่มนี้นำเสนอภูมิหลัง และบทบาทความสำคัญของผ้ายกในฐานะสื่อสะท้อนพัฒนาการทางสังคมไทย ความหมายของลวดลาย เทคนิคและกระบวนการทอ การอนุรักษ์และดูแลรักษาผ้ายก ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นเครื่องแสดงออกถึงพลังและอำนาจของสถาบันการปกครอง รวมถึงการกำหนดบทบาทและสถานภาพของผู้คนในสังคม
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 10, 2018
หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศต่าง ๆ เช่น ยุโรป อินเดีย จีน และอาหรับ เป็นผลนำมาซึ่งพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 10, 2018
หนังสือเล่มนี้รวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องเส้นทางการค้าทางทะเลระหว่างดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศต่าง ๆ เช่น ยุโรป อินเดีย จีน และอาหรับ เป็นผลนำมาซึ่งพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทย