• |
  • |
  • |

Main Menu | | Museum of Siam Publication

  • View :
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Apr 27, 2022
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 26, 2021
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 17, 2021
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Oct 01, 2021
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Feb 24, 2021
หนังสือคู่มือประกอบนิทรรศการ "ข้าว เกลือ โลหะ" ในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Museum Festival 2015 นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้จากนิทรรศการสู่สาธารณะชน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นรากลึกของภูมิภาค ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน รวมถึงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยนำเสนอเป็นประเด็นหลักซึ่งมี "ข้าว เกลือ โลหะ" เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างชุมชนและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Dec 26, 2020
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Dec 24, 2020
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Dec 02, 2020
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 02, 2020
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Aug 03, 2020
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Mar 09, 2020
หนังสือ แนะนำพิพิธภัณฑ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าด้วยเรื่องการแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ "ข้าว เกลือ โลหะ" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมอีสาน หากลองค้นคว้า ค้นหา ผู้อ่านจะพบรากลึกของวัฒนธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้