• |
  • |
  • |

Main Menu | | Museum of Siam Publication

  • View :
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Sep 09, 2016
ในปี 2558 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้จัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ขึ้นในชื่อ 'พิ(ศ)พิธภัณฑ์' หรือ 'Museum Refocused' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ทำงานและผู้สนใจพิพิธภัณฑ์ เพื่อรวบรวมความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาทั้งในมิติของทฤษฎีและปฏิบัติการ การประชุมครั้งนั้นทำให้ได้เห็นความคึกคักของวงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยว่ามีทั้งผู้ปฏิบัติการและนักวิชาการที่กำลังขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่อง
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Dec 26, 2016
หนังสือ "ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์:บทเรียนจากคนอื่น" ได้กล่าวถึงเรื่องราวในหัวข้อ 1.พิพิธภัณฑ์ในฐานะสถาบันการเรียนรู้ 2.คนสามวัย 3.พิพิธภัณฑ์กับการพัฒนางานร่วมกับกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ 4.ชุมชนและคนอพยพ ซึงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในงานพิพิธภัณฑ์
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Sep 13, 2017
หนังสือเล่มนี้รวบรวม สิ่งประดิษฐ์ที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยทั้งในด้านการคิดประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงรูปแบบของวิถีชีวิตพื้นบ้านในชนบทและแม้แต่สิ่งของที่แสดงภูมิปัญญาในการอยู่อาศัยร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเป็นสุข ที่นำเสนอผ่านนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ “ไทยทำ ทำทำไม”
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : May 13, 2019
รวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ หรือแอลจีบีทีไอคิวของสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ โดยเรียบเรียงจากเอกสารประวัติศาสตร์ บันทึก หนังสือและจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านทั้งที่เป็นผู้สนใจทั่วไป และผู้อ่านที่เป็นแอลจีบีทีไอคิวเองได้ทำความเข้าใจกับที่มาที่ไปของมุมมองความคิดทั้งในแง่บวกและลบเกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย ตลอดจนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเพื่อที่จะได้มีที่ยืนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในสังคมของบุคคลกลุ่มนี้
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Mar 06, 2017
"ต้มยำกุ้งวิทยา:วิชานี้อย่าเลียน!"คือ หลักสูตรครบรสในวาระ 20 ปีแห่งวิกฤตการณ์นี้ นำเสนอเรื่องราววิกฤตเศรษฐกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อะไรคือ สาเหตุ อะไรคือศักยภาพที่ใช้ฝ่าวิกฤต และในเวลาปัจจุบันนี้เรามีโอกาสจะเผชิญเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่ สิ่งที่สำคัญคือ เราไม่ควรลืมหรือละเลยที่จะหาบทเรียนจากประสบการณ์เรื่องนี้
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Sep 09, 2016
หนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความรู้ของสถาปัตยกรรม เรือนไทยตั้งแต่อดีต เป็นความเป็นมาของเรือนไทย ประกอบไปด้วย เช่น โครงสร้างของเรือนไทยภาคกลาง, เรือนล้านนา, เรือนอีสาน, เรือนไทยมุสลิม, เรือนขนมปังขิง, เรือนไทยโบราณมีกี่แบบ, ทำไหมเรือนไทยจึงเย็น, เรือนไทยเดิมเก่าแก่แค่ไหน, ทำไหมเรือนไทยต้องยกพื้นสูงและมีหลังคาแหลม และยังมีเกร็ดความรู้ รูปโครงสร้างเรือนไทย ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งเล่ม
Author : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์
Publishing Date : Feb 28, 2019
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมเรื่องชุมชนด้านประวัติศาสตร์ และร่องรอยมรดกวัฒนธรรมสองข้างทางรถไฟฟ้าที่มีเรื่องราวและเรื่องเล่าขานมากมาย มีชุมชน มีสถานที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครในอดีต รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่เชื่อมโยงฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีในย่านเมืองเก่าเข้าด้วยกัน เป็นพาหนะสมัยใหม่ที่พาดผ่านถนนสายอดีตอันเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวกว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครอย่างที่เห็นปัจจุบัน
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Nov 12, 2015
เรื่องราวของวัฒนธรรมรัก จากต้นรัก พืชในวงศ์เดียวกับต้นไม้อีกหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง และมะปราง เพื่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย ผ่านการค้าขายก็ดี ความขัดแย้งเมื่อครั้งอดีตก็ด้วย พร้อมกันนี้ยังได้นำความรู้เก่าแก่ดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาในแต่ละประเทศเกี่ยวกับรัก มาต่อยอดและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป งานนี้รักจากทั้ง 10 ชาติมีอะไรให้หลงรักอีก
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Oct 29, 2018
เป็นกำหนดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปรากฏการณ์ของการใช้สื่อในพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ยังต้องการให้เกิดการพูดคุยถกเถียงวิเคราะห์ อภิปราย รวมถึงการสำรวจสภาวการณ์ในการใช้สื่อต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์ ทั้งในแง่มุมทางวิชาการและปฏิบัติการ
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 19, 2019
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในนิทรรศการที่มีชื่อว่า “สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน” โดยความร่วมมือระหว่างมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไต้หวัน ซึ่งเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชน ที่แม้จะอยู่ห่างไกลกันโดยระยะทาง ภาษา ประวัติศาสตร์ และสังคม แต่กลับมีวัฒนธรรมการสักบางอย่างที่คล้ายกันอย่างน่าสนใจ ในเล่มนี้ผู้อ่านจะได้รู้จักชาวไผวันและชาวไท่หย่าจากไต้หวัน ชาวลาวพุงดำ จากประเทศไทย
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 05, 2016
รวบรวมความเป็นมาของ เกาะรัตนโกสินทร์ ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร มีความสำคัญ เช่นไรต่อการเกิดขึ้น และเติบโตของกรุงเทพฯ พื้นที่อันเกิดจากองค์ประกอบของ วัง วัด ตลาด แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทย และน่าจะถูกพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อรองรับการพัฒนา เมืองที่สามารถใช้คุณค่าจากอดีต มารังสรรค์อนาคต ด้วยความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และกำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้
Author : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
Publishing Date : Jul 05, 2016
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือพื้นฐานที่รวบรวมสาระความรู้ในประเด็นต่างๆ ในหัวข้อนิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับการสังเคราะห์และอภิปรายไว้แล้วโดยนักวิชาการเพื่อให้ครูผู้สอนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตราฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้รับประสบการณ์เรียนรู้และประโยชน์จากการทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม